Lập trình đơn giản

Huyền Trang

Viết chương trình tính tổng:

\(S=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{n}\).

Cô Gái Bí Ẩn
14 tháng 5 2017 lúc 18:50

program tong;

use crt;

var i,n:integer;

s:real

Begin

write(' nhap n'); readln(n);

s:=0;

for i:= 1 to n do

s:=s+\(\dfrac{1}{i}\)

write(' tong la',s);

readln;

End.

Bình luận (0)
Vượng Cô Ca
7 tháng 7 2017 lúc 12:11

program Tinh_Tong;

uses crt;

var a,S,n: Real;

begin clrscr;

writeln('Nhap so n=');Readln(n);

S:=0;

For a:= 1 to n do S:=S+1/a;

writeln('Tong la S=',S);

readln

end.

Bình luận (0)
bùi công tuấn
1 tháng 1 2018 lúc 22:41

Program tinh_tong;

Uses Crt;

Var i,n:integer;

s:real;

Begin

Write('Nhap so n: ');readln(n);

s:=0

For i:=1 to n do s:=s+\(\dfrac{1}{i}\);

Write('Tong la: ',s);

Readln;

End

Bình luận (1)
Tú Nguyễn
15 tháng 1 2018 lúc 4:54

đề bị làm sao kìa

Bình luận (0)
duong nguyenvan
15 tháng 1 2018 lúc 15:03

Program bai1;

uses crt;

var i,n: integer;

S: real;

begin

clrscr;

write('nhap n ='); readln(n);

S:=0;

for i:= 1 to n do

S:=S+1/i;

writeln('tong = ' ,S:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN