Nguyễn Hoàng Nam

Hai kim loại X, Y và dung dịch muối tương ứng có các phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:

(1) ) X   +   2 Y 3 + →   X 2 + +   2 Y 2 +  và (2) . Y   + X 2 +   →   Y 2 +     +   X

Kết luận nào sau đây đúng?

A.  Y 2 +  có tính oxi hóa mạnh hơn  X 2 + .

B. X khử được ion  Y 2 + .

C. Y 3 + tính oxi hóa mạnh hơn X 2 + .

D. X có tính khử mạnh hơn Y.

Ngô Quang Sinh
11 tháng 9 2019 lúc 14:49

Đáp án đúng : C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hai kim loại X, Y và dung dịch muối tương ứng có các phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:

(1) X + 2Y­3+ → X2+ + 2Y2+

(2) Y + X2+   → Y2+ + X.

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Y2+ có tính oxy hóa mạnh hơn X2+

B. X khử được ion Y2+.

C. Y3+ có tính oxy hóa mạnh hơn X2+ 

D. X có tính khử mạnh hơn Y.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các kim loại X, Y, Z, T thì chỉ có:

+ X và Y đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

+ X và T đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối tương ứng.

Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học là

A. Y, X, T, Z

B. X, Y, Z, T

C. X, Y, T, Z

D. X, T, Y, Z

Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(1) C3H4O2 + NaOH →  X + Y;                  

(2) X + H2SO4 loãng  → Z + T.

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là

A. HCHO, CH3CHO.    

B. HCHO, HCOOH.      

C. CH3CHO, HCOOH.

D. HCOONa, CH3CHO.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là

A. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag

A. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag

C. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu

Nguyễn Hoàng Nam

Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là

A. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

B. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag.

C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Ag; Cu.

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là

A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe

C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag

Nguyễn Hoàng Nam

A, B là hai kim loại có hóa trị tương ứng 2, 3. Cho m gam hỗn hợp X chứa A, B vào dung dịch HNO3 loăng dư thu được dung dịch Y chứa (7m + 1,32) gam muối và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với He bằng 9,6. Mặt khác đốt cháy m gam X với khí clo dư thu được (m + 21,3) gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. A, B là 2 kim loại nào sau đây?.

A. Mg và Al

B. Zn và Fe

C. Zn và Cr

D. Cu và Cr

Nguyễn Hoàng Nam

Cho X, Y, Z, M là các kim loại. Thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1

M + dung dịch muối X ->  kết tủa + khí

Thí nghiệm 2

X + dung dịch muối Y ->Y

Thí nghiệm 3

X + dung dịch mui Z: không xảy ra phản ứng

Thí nghiệm 4

Z + dung dịch muối M: không xảy ra phản ứng

Chiều tăng dần tính khử của các kim loại X, Y, Z, M là

A. Y < X < M < Z

B. Z < Y < X < M

C.M<Z<X<Y

D. Y < X < Z < M

Nguyễn Hoàng Nam

Cho X, Y, Z, M là các kim loại. Thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1

M + dung dịch muối X → kết tủa + khí

Thí nghiệm 2

X + dung dịch muối Y → Y

Thí nghiệm 3

X + dung dịch muối Z: không xảy ra phản ứng

Thí nghiệm 4

Z + dung dịch muối M: không xảy ra phản ứng

Chiều tăng dần tính khử của các kim loại X, Y, Z, M là

A. Y < X < M < Z.

B. Z < Y < X < M.

C. M < Z < X < Y.

D. Y < X < Z < M

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN