Tạ Lương Minh Hoàng
28 tháng 10 2015 lúc 19:37

71x1y chia hết cho 5 và 9=yE{0;5}

71x10chia hết cho 9=(7+1+x+1+0) chia hết cho 9=(9+x)=>x={0;9}

71x15 chia hết cho 9=(7+1+x+1+5)chia hết cho 9=(14+x)=>x={4}

Vậy các số tìm được là:71010;71910;71415

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 4, 5, 6.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN