Nguyễn Hoàng Nam

Nhôm hiđroxit là hợp chất không bền với nhiệt, khi đun nóng bị phân hủy thành

A. H 2 O ,   Al

B.  H 2 O ,   Al 2 O 3

C.  H 2 ,   Al 2 O 3

D.  O 2 ,   AlH 3

Ngô Quang Sinh
18 tháng 3 2019 lúc 3:22

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Nhôm hiđroxit ( A l ( O H ) 3 ) là hợp chất không bền với nhiệt, khi đun nóng bị phân hủy thành

A. H 2 O   v à   A l

B. H 2 O   v à   A l 2 O 3

C. H 2   v à   A l 2 O 3

D. O 2   v à   A l H 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:
(1) Na, Mg, Al đều khử dễ dàng ion H+ trong dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng thành H2.
(2) Al tác dụng với dung dịch axit, tác dụng với dung dịch kiềm nên Al là kim loại lưỡng tính.
(3) Tất cả các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.
(4) NaHCO3 và Na2CO3 đều bị nhiệt phân hủy khi đun nóng ở nhiệt độ cao.
(5) Tính khử của kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm cùng chu kì.
(6) Thành phần chính của thạch cao sống, đá vôi, phèn chua có công thức lần lượt là CaSO4, CaCO3, K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Số phát biểu không đúng là:

A.2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận định sau:

(a) Điều chế nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 hoặc AlCl3.

(b) Al khử được Cu2+ trong dung dịch.

(c) Al3+ bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3.

(d) Al2O3 là hợp chất bền với nhiệt.

(e) Al(OH)3 tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(f) Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.

(g) Nhôm tan được trong dung dịch NH3.

(h) Nhôm là kim loại lưỡng tính.

Số nhận định đúng

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận định sau :

(1) Điều chế nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 hoặc A1Cl3

(2) Al khử được Cu2+ trong dung dịch.          

(3) Al2O3 là hợp chất bền vói nhiệt.

(4) Al(OH)3 tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(5) Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.

(6) Nhôm tan được trong dung dịch NH3.

(7) Nhôm là kim loại lưỡng tính.

(8) Al3+ bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3.

Số nhận định đúng là :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân Fe(NO3)2

(2) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng

(4) Đốt cháy HgS bằng O

(5) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng:

(1) Si tác dụng với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với dung dịch HCl

(2) Người ta sản xuất nhôm từ quặng Boxit (Al2O3.2H2O) nhưng phải thêm criolit vào để giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, tạo hỗn hợp nóng chảy có khả năng dẫn điện tốt hơn và có tỉ khối nhỏ hơn, nổi lên ngăn không cho nhôm tạo thành bị oxi hóa trong không khí.

(3) Trong các kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al. Có 2 kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân?

(4) Trong các chất: Al(OH)3, Al, KHCO3, KCl, ZnSO4 có 3 chất thuộc loại chất lưỡng tính

(5) Độ dinh dường của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % N2O5 tương ứng có trong phân đó.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng:

(1) Si tác dụng với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với dung dịch HCl

(2) Người ta sản xuất nhôm từ quặng Boxit (Al2O3.2H2O) nhưng phải thêm criolit vào để giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, tạo hỗn hợp nóng chảy có khả năng dẫn điện tốt hơn và có tỉ khối nhỏ hơn, nổi lên ngăn không cho nhôm tạo thành bị oxi hóa trong không khí.

(3) Trong các kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al. Có 2 kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân?

(4) Trong các chất: Al(OH)3, Al, KHCO3, KCl, ZnSO4 có 3 chất thuộc loại chất lưỡng tính

(5) Độ dinh dường của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % N2O5 tương ứng có trong phân đó.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất  hữu cơ X có thành phần C, H, O và chỉ chứa 1 nhóm chức trong phân tử. Đun nóng X với NaOH thì được X1 có thành phần C, H, O, Na và X2 có thành phần C, H, O. M X 1   =   41 22 M X 2 ; X2 không tác dụng Na, có phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 thu được 2 thể tích CO2 cùng điều kiện. Tìm CTCT X

A.  CH3-COO-C(CH3)=CH2

B. CH3COOCH= CH2

C. HCOOCH(CH3)CH3

D. HCOOC(CH3)= CH2

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất  hữu cơ X có thành phần C, H, O và chỉ chứa 1 nhóm chức trong phân tử. Đun nóng X với NaOH thì được X1 có thành phần C, H, O, Na và X2 có thành phần C, H, O. MX1 = 82%MX; X2 không tác dụng Na, không cho phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 thu được 3 thể tích CO2 cùng điều kiện. CTCT X là

A. HCOOCH=CH-CH3

B. CH3COOCH=CH-CH3

C. C2H5COOCH=CH2

D. CH3-COO-C(CH3)=CH2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN