Tế bào quang điện, hiệu suất lượng tử

Hiếu

Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f1 và f2 vào catốt của một tế bào quang điện, sau đó dùng các hiệu điện thế hãm có độ lớn lần lượt là U1 và U2 để triệt tiêu các dòng quang điện. Hằng số Plăng có thể tính từ biểu thức nào trong các biểu thức sau ?

A.\(h =\frac{e(U_1-U_2)}{f_2-f_1}\).

B.\(h =\frac{e(U_2-U_1)}{f_2-f_1}\).

C.\(h =\frac{e(U_2-U_1)}{f_1-f_2}\).

D.\(h =\frac{e(U_1-U_2)}{f_1-f_2}\).

ongtho
28 tháng 2 2016 lúc 22:55

        \(hf_1 = A+eU_{1}=> A = hf_1-eU_1.(1)\)           \(hf_2 = A+eU_{2}.(2)\)

        Thay (1) vào (2) ta được

         \(hf_2 = hf_1-eU_1+eU_2\)

=> \(h(f_2 - f_1) = e(U_2-U_1)\)

=> \(h= \frac { e(U_2-U_1)}{f_2 - f_1}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN