Tế bào quang điện, hiệu suất lượng tử

Hiếu

Ánh sáng đơn sắc có tần số f1 chiếu tới tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là U1. Nếu chiếu ánh sáng có tần số f2 thì hiệu điện thế hãm là

A.\(U_1 -(f_2-f_1)h/e.\)

B.\(U_1 +(f_2+f_1)h/e.\)

C.\(U_1 -(f_2+f_1)h/e.\)

D.\(U_1 +(f_2-f_1)h/e.\)

ongtho
ongtho Giáo viên 28 tháng 2 2016 lúc 22:55

\(hf_1 = A+eU_1=> A = hf_1 -eU_1.(1)\) \(hf_2 = A+eU_2.(2)\)

Thay (1) vào (2) => \(hf_2 = hf_1 -eU_1+eU_2\)

=> \(eU_2= hf_2 - hf_1 + eU_1\)

=> \(U_2 = \frac{h(f_2-f_1)}{e}+U_1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN