Nguyễn Hoàng Nam

Để mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành trong phòng thí nghiệm người ta có các hình vẽ (1), (2), (3) như sau:

Phát biểu đúng liên quan đến các hình vẽ này là

A. phương pháp thu khí theo hình (1) có thể áp dụng thu các khí: H2, SO2, Cl2, NH3.

B. phương pháp thu khí theo hình (1), (3) có thể áp dụng thu các khí: NH3, H2, N2.

C. phương pháp thu khí theo hình (2) có thể áp dụng thu các khí: CO2, N2, SO2, Cl2.

D. phương pháp thu khí theo hình (3) có thể áp dụng thu các khí: O2, H2, N2.

Ngô Quang Sinh
21 tháng 9 2018 lúc 14:44

Đáp án D

A. A sai vì phương pháp 1 để thu khí có tỉ khối nhỏ hơn so với không khí => không thể thu SO2, Cl2

B. Sai vì NH3 tan trong nước nên không thể thu NH3 bằng hình (3)

C. Sai vì N2 nhẹ hơn không khí

D. Đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết từng phương pháp (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.

B. (1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2; (3) thu O2, N2.

C. (1) thu thu O2, HCl; (2) thu SO2, NH3; (3) thu N2, Cl2.

D. (1) thu thu O2, N2; (2) thu SO2, Cl2; (3) thu NH3, HCl.

Nguyễn Hoàng Nam

Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết từng phương pháp (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?

 

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.


 

B. (1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2; (3) thu O2, N2.


 

C. (1) thu thu O2, HCl; (2) thu SO2, NH3; (3) thu N2, Cl2.


 

D. (1) thu thu O2, N2; (2) thu SO2, Cl2; (3) thu NH3, HCl.


 

Nguyễn Hoàng Nam

Hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm. Với mô hình đó ta có thể dùng để thu được những khí nào trong các khí sau: H2, C2H2 , NH3, SO2, HCl , N2.

A. HCl, SO2, NH3

B. H2, N2, C2H2

C. H2, N2, NH3

D. N2, H2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ thu khí như sau:

Những khí nào trong số các khí H2, N2, NH3, O2, Cl2, CO2, HCl, SO2, H2S có thể thu được theo cách trên?

A.H2, NH3, N2, HCl, CO2

B.H2, N2, NH3, CO2

C.O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl

D. Tất cả các khí trên

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ thu khí như sau:

Những khí nào trong số các khí H2, N2, NH3 ,O2, Cl2, CO2, HCl, SO2, H2S có thể thu được theo cách trên?

A. H2, N2, NH3, CO2, H2S, SO2

B. O2, Cl2, H2S, CO2, HCl, NH3

C. O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl

D. H2, NH3, N­2, HCl, CO2, O2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ thu khí như sau:

Những khí nào trong số các khí H2, N2, NH3, O2, Cl2, CO2, HCl, SO2, H2S có thể thu được theo cách trên?

A.Chỉ có khí H2

B.H2, N2, NH3

C.O2, N2, H2, Cl2, CO2

D.Tất cả các khí trên

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ thu khí như sau:

Những khí nào trong số các khí H 2 , N 2 , NH 3 , O 2 , Cl 2 , CO 2 , HCl , SO 2 , H 2 S có thể thu được theo cách trên?

A.  H 2 , N 2 , NH 3 , CO 2 , H 2 S , SO 2 .

B.  O 2 , Cl 2 , H 2 S , CO 2 , HCl , NH 3 . 

C.  O 2 , Cl 2 , H 2 S , SO 2 , CO 2 , HCl .

D.  H 2 , NH 3 , N 2 , HCl , CO 2 , O 2 .

Nguyễn Hoàng Nam

Trong quá trình điều chế các chất khí sau trong phòng thí nghiệm: H2, Cl2, SO2, HCl, NH3, NO2, O2. Số chất khí có thể thu được bằng phương pháp đẩy nước là:

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong quá trình điều chế các chất khí sau trong phòng thí nghiệm: H2, Cl2, SO2, HCl, NH3, NO2, O2. Số chất khí có thể thu được bằng phương pháp đẩy nước là:

 

A. 5.   

B. 2. 

C. 3

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN