Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

Trần Tiến Đạt

1.Thế nào là quyền và nghỉa vụ học tập của mổi công dân.Nhiệm vụ của học sinh hiện nay về quyền và nghĩa vụ học tập.

2.Những trẻ em khuyết tật ,không có nơi ở , ... có quyền và nghĩa vụ học tập không ? Nhửng trẻ em đó thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào?

3.Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ thân thể , danh dự , nhân phẩm ? Trách nhiệm của học sinh như thế nào về những quyền đó ?

4.Khi thân thể ,tính mạng ,danh dự bị người khác xâm phạm thì em sẻ làm gì và làm như thế nào ? Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong các trường hợp trên .

5.Thế nào là quyền được đảo bảo an toàn về bí mật thư tín , điện thoại , điện tín ? Theo em những hành vi như thế nào là vi phạm về bí mật thư tín , điện thoại , điện tín ?

6.Người vi phạm pháp luật về bí mật thư tín , điện thoại , điện tín , sẻ bị pháp luật xử lí như thế nào ?


Các câu hỏi tương tự
Loading...