Bài 42. Nồng độ dung dịch

Mặc Hàn

Hòa tan hoàn toàn 19,5g Zn vào dung dịch chứa Hcl 10% ta thu được dung dịch muối Zncl2 và H2

a. Tính khối lượng muối ZnCl2 và H2 b. Tính khối lượng dung dịch HCl 10% cần dùng trong phản ứng c. Tính nồng độ % của dung dịch ZnCl2
Cheewin
Cheewin 25 tháng 4 2017 lúc 20:48

a) nZn=\(\dfrac{19,5}{65}=0,3\left(môl\right)\)

PT: Zn+ 2HCl -> ZnCl2+H2

1 : 2 : 1 : 1 (mol)

0,3 ->0,6 -> 0,3 ->0,3 (mol)

\(m_{ZnCl_2}\) = n.M=0,3.136=40,8(g)

\(m_{H_2}=n.M=0,3.2=0,6\left(g\right)\)

b) mHCl=n.M=0,6.36,5=21,9(g)

=> \(m_{ddHCl}=\dfrac{m_{HCl}.100\%}{C\%}=\dfrac{21,9.100\%}{10\%}=219\left(g\right)\)

c) Dung dịch sau phản ứng là ZnCl2

\(m_{ddZnCl_2}=m_{Zn}+m_{HCl}-m_{H_2}=19,5+219-0,6=237,9\left(g\right)\)

\(C\%=\dfrac{m_{ZnCl_2}.100\%}{m_{ddZnCl_2}}=\dfrac{40,8.100}{237,9}\approx17,15\left(\%\right)\)

Bình luận (2)
Edowa Conan
Edowa Conan 25 tháng 4 2017 lúc 20:53

PTHH:Zn+2HCl\(\underrightarrow{ }\)ZnCl2+H2

a)Theo PTHH:65 gam Zn tạo ra 135 gam ZnCl2 và 2 gam H2

Vậy:19,5 gam Zn tạo ra 40,5 gam ZnCl2 và 0,6 gam H2

b)Theo PTHH:65 gam Zn cần 73 gam HCl

Vậy:19,5 gam Zn cần 21,9 gam HCl

\(m_{\%HCl}=\dfrac{21,9.100}{10}=219\left(gam\right)\)

c)mdung dịch là:19,5+219-0,6=237,9(gam)

\(C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{40,5}{237,9}.100\%=17\left(\%\right)\)

Bình luận (0)
Dương Vũ Thiên Trang
Dương Vũ Thiên Trang 25 tháng 4 2017 lúc 20:54

Số mol của 19,5g Zn:\(n_{Zn}=\dfrac{19,5}{65}=0,3\left(mol\right)\)

PTHH:Zn+2HCl->ZnCl2+H2

Theo phương trình và theo đề bài ta có: \(n_{Zn}=n_{ZnCl_2}=n_{H2}=0,3\left(mol\right)\)

-> Khối lượng muối ZnCl2 sinh ra: \(m_{ZnCl2}=0,3.136=40,8\left(g\right)\)

Khối lượng H2 sinh ra: \(m_{H2}=0,3.2=0,6\left(g\right)\)

b, Theo phương trình và theo đề bài ta có:

\(n_{HCl}=2n_{Zn}=0,3.2=0,6\left(mol\right)\)

Khối lượng HCl tham gia phản ứng: \(m_{HCl}=0,6.36,5=21,9\left(g\right)\)

Khối lượng dung dịch HCl cần dùng: \(m_{HCl}=\dfrac{21,9.100\%}{10\%}=219\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN