Hình học lớp 6

nguyễn thị tuệ nhi

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết số đo góc xOy = 30 độ và góc xOz = 120 độ.

A ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

B ) Tính số đo góc yOz ?

C ) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc yOz. Tính số đo góc mOn

CÓ VẼ HÌNH

Lê Thị Mỹ Linh
Lê Thị Mỹ Linh 24 tháng 4 2017 lúc 19:24

O x z n y m

a) Vì \(\widehat{xOy} < \widehat{xOz}\)( 30 độ < 120 độ ) => Tia Oy nằm giữa hai tia còn lại.

b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên

\(\widehat{yOz} + \widehat{xOy}=\widehat{xOz}\)

=> \(\widehat{yOz} = \widehat{xOz}-\widehat{xOy}\) = 120 độ - 30 độ = 90 độ

Vậy \(\widehat{yOz} = 90 \) độ

c)

Vì Om là tia phân giác của góc xOy nên

\(\widehat{xOm} = \widehat{xOy} : 2\) = 30 độ : 2 =15 độ

Vì On là tia phân giác của góc yOz nên

\(\widehat{xOn} = \widehat{xOz} : 2 = 120 \)độ : 2 = 60 độ

\(\widehat{xOm} \)\(\widehat{xOn}\) củng nằm trên một nửa mặt phẳng chứa tia Ox và \(\widehat{xOm} < \widehat{xOn}\) => Tia Om nằm giữa hai tia On và Ox

- Ta có : \(\widehat{xOm} + \widehat{mOn} = \widehat{xOn}\)

=> \(\widehat{mOn} = \widehat{xOn} - \widehat{xOm}\) = 60 độ - 15 độ = 45 độ

Vậy \(\widehat{mOn} =\) 45 độ

Bình luận (4)
Nhân Văn
Nhân Văn 12 tháng 5 2017 lúc 10:51

O x y z n m 30 120 a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có: \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\) (vì 30o < 120o) => Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz b. Tính góc yOz Ta có: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz => \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\) Hay: \(30^o+\widehat{yOz}=120^o\) => \(\widehat{yOz}=120^o-30^o=90^o\) c. Tính góc mOn? Ta có: Tia Om là phân giác của \(\widehat{xOy}\) => \(\widehat{xOm}=\widehat{yOm}=\dfrac{\widehat{xOy}}{2}=\dfrac{30^o}{2}=15^o\) Mà: Tia On là phân giác của \(\widehat{yOz}\) => \(\widehat{yOn}=\widehat{zOn}=\dfrac{\widehat{yOz}}{2}=\dfrac{90^o}{2}=45^o\) Mà: Tia Oy nằm giữa hai tia Om và On => \(\widehat{mOy}+\widehat{yOn}=\widehat{mOn}\) Hay: \(15^o+45^o=\widehat{mOn}\) => \(\widehat{mOn}=60^o\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN