Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km, trong hai giờ sau mỗi giờ đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

Pham Trong Bach

Trong 4  giờ đầu mỗi giờ ô tô đi được 50km, trong 2 giờ sau mỗi giờ ô tô đi được 47km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN