Bài 30: Lưu huỳnh

Sách Giáo Khoa

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 21 tháng 4 2017 lúc 19:52

nZn = 0,65 / 65 = 0,01 mol.

nS = 0,224 /32 = 0,007 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng

Zn + S →to ZnS

nZn phản ứng = 0,07 mol.

nZnS = 0,07 mol.

Khối lượng các chất sau phản ứng:

mZn dư = (0,01 – 0,007) × 65 = 0,195g.

mZnS = 0,007 × 97 = 0,679g.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 21 tháng 4 2017 lúc 19:53

nZn = 0,65 / 65 = 0,01 mol.

nS = 0,224 /32 = 0,007 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng

Zn + S →to ZnS

nZn phản ứng = 0,07 mol.

nZnS = 0,07 mol.

Khối lượng các chất sau phản ứng:

mZn dư = (0,01 – 0,007) × 65 = 0,195g.

mZnS = 0,007 × 97 = 0,679g.

Bình luận (0)
Trương Anh
Trương Anh 12 tháng 3 2019 lúc 10:13

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN