Ôn tập Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nguyễn Thùy Dương

Cho hai số dương x, y thỏa mãn điều kiện x+y=1. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

\(A=\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{1}{xy}\)

Hung nguyen
Hung nguyen 20 tháng 4 2017 lúc 9:26

\(A=\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{1}{2xy}+\dfrac{1}{2xy}\ge\dfrac{4}{x^2+2xy+y^2}+\dfrac{1}{2.\dfrac{\left(x+y\right)^2}{4}}=4+2=6\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN