Cộng, trừ đa thức

Sách Giáo Khoa

Cho các đa thức :

                \(A=x^2-2y+xy+1\)

                \(B=x^2+y-x^2y^2-1\)

Tìm đa thức C sao cho 

a) \(C=A+B\)

b) \(C+A=B\)

Ngô Quỳnh
19 tháng 4 2017 lúc 11:21

a) \(C=A+B=\left(x^2-2y+xy+1\right)+\left(x^2+y-x^2y^2-1\right)\)

\(C=A+B=x^2-2y+xy+1+x^2+y-x^2y^2-1\)

\(C=A+B=\left(x^2+x^2\right)-\left(2y-y\right)+xy-x^2y^2+\left(1-1\right)\)

\(C=A+B=2x^2-y+xy-x^2y^2\)

b) Ta có: C+A=B

\(\Rightarrow\)C=B-A

\(C=B-A=\left(x^2-2y+xy+1\right)-\left(x^2+y-x^2y^2-1\right)\)

\(C=B-A=x^2-2y+xy+1-x^2-y+x^2y^2+1\)

\(C=B-A=\left(x^2-x^2\right)-\left(2y+y\right)+xy+x^2y^2+\left(1+1\right)\)

\(C=B-A=-3y+xy+x^2y^2+2\)

Bình luận (3)
Đỗ Gia Ngọc
19 tháng 4 2017 lúc 11:21

a) \(C=A+B\)

\(\Rightarrow C=\left(x^2-2y+xy+1\right)+\left(x^2+y-x^2y^2-1\right)\)

\(C=x^2-2y+xy+1+x^2+y-x^2y^2-1\)

\(C=\left(x^2+x^2\right)+\left(-2y+y\right)+\left(1-1\right)+xy-x^2y^2\)

\(C=2x^2-y+xy-x^2y^2\)

b) \(C+A=B\)

\(\Rightarrow C=B-A\)

\(C=\left(x^2+y-x^2y^2-1\right)-\left(x^2-2y+xy+1\right)\)

\(C=x^2+y-x^2y^2-1-x^2+2y-xy-1\)

\(C=\left(x^2-x^2\right)+\left(y+2y\right)+\left(-1-1\right)-x^2y^2-xy\)

\(C=3y-2-x^2y^2-xy\)

Bình luận (0)
Quang Duy
19 tháng 4 2017 lúc 11:22

Ta có: A = x2 – 2y + xy + 1;

B = x2 + y - x2y2 - 1

a) C = A + B

C = x2 – 2y + xy + 1 + x2 + y - x2y2 - 1

C = 2x2 – y + xy - x2y2

b) C + A = B => C = B - A

C = (x2 + y - x2y2 - 1) - (x2 – 2y + xy + 1)

C = x2 + y - x2y2 - 1 - x2 + 2y - xy - 1

C = - x2y2 - xy + 3y - 2.

Bình luận (0)
Hoàng Quốc Việt
28 tháng 3 2018 lúc 20:27

Cho đa thức :

\(A=x^2-2y+xy+1\)

\(B=x^2+y-x^2y^2-1\)

Giải

a) Tính C=A+B

\(A+B=\left(x^2-2y+xy+1\right)+\left(x^2+y-x^2y^2-1\right)\)

\(=x^2-2y+xy+1+x^2+y-x^2y^2-1\)

\(=\left(x^2+x^2\right)+\left(-2y+y\right)+\left(1-1\right)+xy-x^2y^2\)

\(=2x^2-y+xy-x^2y^2\)

b) Tính C+A=B

\(\Rightarrow C=B-A\)(áp dụng quy tắc chuyển vế)

\(B-A=\left(x^2+y-x^2y^2-1\right)-\left(x^2-2y+xy+1\right)\)

\(=x^2+y-x^2y^2-1-x^2+2y-xy-1\)

\(=\left(x^2-x^2\right)+\left(y+2y\right)+\left(-1-1\right)-x^2y^2-xy\)

\(=3y-2-x^2y^2xy\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN