Tế bào quang điện, hiệu suất lượng tử

Hiếu

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện.

A.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.

B.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.

C.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

D.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

Nguyễn Quang Hưng
23 tháng 2 2016 lúc 21:37

Xem lại nội dung của định luật quang điện thứ ba trong phần lý thuyết.

Bình luận (0)
Phan Thị Thu Trà
24 tháng 2 2016 lúc 11:51

câu C

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
25 tháng 2 2016 lúc 12:44

Câu C nha bạn

vui

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN