Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?

Phạm Thị Diệu Hằng
3 tháng 6 2018 lúc 12:35

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế - chính trị - xã hội Đức khủng hoảng trầm trọng

- Để đối phó lại khủng hoảng, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hít-le thủ lĩnh Đảng Quốc xã lên cầm quyền, Phát xít hoá chính quyền, thiết lập chế độ độc tài, khủng bố công khai

- Đảng Cộng sản Đức kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình ấy

- 30.11.1933, Hit-le lên làm thủ tướng. Chủ nghĩa Phát xít thắng thế ở Đức.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?

Nguyễn Thanh Hằng

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?

A. Chính phủ Đức bất lực trước những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức từ chối hợp tác với Đảng Cộng sản để thành lập Mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít

C. Do quần chúng nhân dân không kiên quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa phát xít

D. Do ảnh hưởng của truyền thống quân phiệt

Nguyễn Thanh Hằng

Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ hòa bình thế giới?

A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước lớn.

B. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, phản động, cực đoan.

C. Thực hiện chính sách hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia.

D. Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới, xây dựng lực lượng quân sự mạnh.

Nguyễn Thanh Hằng

Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ hòa bình thế giới?

A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước lớn.

B. Thực hiện chính sách hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia.

C. Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới, xây dựng lực lượng quân sự mạnh.

D. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, phản động, cực đoan.

Nguyễn Thanh Hằng

Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới?

A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước

B. Đoàn kết tất cả các lực lượng, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến, cực đoan

C. Đoàn kết các nước trong một tổ chức quốc tế vì lợi ích chung

D. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa các quốc gia để tránh tạo ra mầm mống xung đột

Nguyễn Thanh Hằng

Quá trình xác lập chủ nghĩa phát xít ở Đức mang đặc điểm nào dưới đây?

A. Quá trình phát xít hóa diễn ra nhanh chóng

B. Quá trình phát xít hóa diễn ra nhanh và sớm

C. Quá trình phát xít hóa kéo dài về thời gian

D. Quá trình phát xít hóa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

Nguyễn Thanh Hằng

Trong những năm 1929 - 1933, Đảng nào ở Đức đã kêu gọi quần chúng đấu tranh để thành lập Mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít?

A. Đảng Xã hội dân chủ

B. Đảng Cộng sản

C. Đảng Dân chủ tự do

D. Đảng Xanh

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít?

A. Lực lượng của khối liên minh phát xít quá mạnh

B. Những thủ đoạn truyền mị dân của Đức đã làm mềm lòng các nước đế quốc, lừa bịp được các nước Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô 

C. Không có một đường lối, một hành động thống nhất trước những hành động của Liên minh phát xít

D. Các nước tư bản dân chủ và Liên Xô quá chủ quan, không quan tâm đến sự bành trướng thế lực của chủ nghĩa phát xít

Nguyễn Thanh Hằng

Quốc gia nào là lực lượng đi đầu và giữ vai trò chủ chốt trong việc tiêu diệt phát xít Đức ở châu Âu?

A. 

B. Anh

C. Liên Xô

D. Ba Lan

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN