Biểu đồ phần trăm

Sách Giáo Khoa

Điểm kiểm tra toán của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16 

a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10 ?

b) Loại điểm nào nhiều nhất ? Chiếm bao nhiêu phần trăm ?

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là bao nhiêu phần trăm ?

d) Tính tổng số bài kiểm tra toán của lớp 6C biết rằng có 16 bài đạt điểm 6 ?

 

Quang Duy
Quang Duy 17 tháng 4 2017 lúc 16:21

a) Số phần trăm bài đạt điểm 10 là 8% (cột in đậm thấp nhất)

b) Loại điểm cao nhất là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là 0% (không có cột nào ở điểm 9)

d) 16 bài đạt điểm 6 chiếm tỉ số phần trăm là 32% nên tổng số bài kiểm tra bằng

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (1)
Hoàng Duyên Kute
Hoàng Duyên Kute 28 tháng 4 2017 lúc 21:45

a) Có 8%bài đạt điểm 10

b) 7 là loại điểm nhiều nhất. Chiếm 40%

c) 0% là tỉ lệ bài đạt điểm 9

d) 16 bài đạt điểm 6 chiếm tỉ số phần trăm là 32% nên tổng số bài kiểm tra bằng:

Biểu đồ phần trăm

Bình luận (0)
Võ Thiết Hải Đăng
Võ Thiết Hải Đăng 26 tháng 4 2018 lúc 20:51

a) Số phần trăm bài đạt điểm 10 là 8% (cột in đậm thấp nhất)

b) Loại điểm cao nhất là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là 0% (không có cột nào ở điểm 9)

d) 16 bài đạt điểm 6 chiếm tỉ số phần trăm là 32% nên tổng số bài kiểm tra bằng

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng 28 tháng 4 2018 lúc 10:19

a) Số phần trăm bài đạt điểm 10 là 8% (cột in đậm thấp nhất)

b) Loại điểm cao nhất là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là 0% (không có cột nào ở điểm 9)

d) 16 bài đạt điểm 6 chiếm tỉ số phần trăm là 32% nên tổng số bài kiểm tra bằng

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Đinh Thùy Trang
Đinh Thùy Trang 4 tháng 5 2018 lúc 9:07

a) 8% đạt điểm 10

b) loại điểm 7 nhiều nhất. chiếm 40%

c) 0% đạt điểm 9

d) Tổng số bài kiểm tra toán...là:

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN