Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val), saccarozơ, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 4.  

B. 2.  

C. 3.  

D. 1

Ngô Quang Sinh
14 tháng 4 2019 lúc 15:05

ĐÁP ÁN A

phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val), saccarozơ, triolein.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val), saccarozơ, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit, đun nóng là

A. 5                           

B. 3                           

C. 4                           

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, saccarozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phkn trong môi trường axit, đun nóng là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 6                      

B. 5                      

C. 4                      

D. 3.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 6                          

B. 5 

C. 4                           

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN