Nguyễn Hoàng Nam

Có bao nhiêu chất trong số các chất sau tác dụng được với dung dịch HCl: Cu, CuO; FeCl2; Fe(NO3)2; KMnO4; KClO3; NaClO

A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Ngô Quang Sinh
5 tháng 3 2019 lúc 17:00

Đáp án C.

5.

CuO; Fe(NO3)2; KMnO4; KClO3; NaClO

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Có bao nhiêu chất trong số các chất sau tác dụng được với dung dịch HCl : Cu ,   CuO ,   FeCl 2 ,   Fe NO 3 2 ,   KMnO 4 ,   KClO 3 ,   NaClO

A. 7.

B. 6.


 

C. 5.  

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất rắn: Al, Fe, Cu, I2; chất khí: Cl2, H2S; dung dịch: Br2, NH3, NaCO3, NaOH, HNO3, KMnO4/H+, AgNO3, HCl, NaHSO4, K2Cr2O7/H+. Có mấy chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 9

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất rắn: Al, Fe, Cu, I2; chất khí: Cl2, H2S; dung dịch: Br2, NH3, NaCO3, NaOH, HNO3, KMnO4/H+, AgNO3, HCl, NaHSO4, K2Cr2O7/H+. Cho lần lượt các chất trên tác dụng với Fe(NO3)2 thì có bao nhiêu phản ứng oxi hóa khử?

A. 7

B. 9

C. 8

D. 10

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu; NaOH, Br2; AgNO3; KMnO4; MgSO4; Mg(NO3)2; Al?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al, H2S?

A. 6.

B. 8.

C. 5.

D. 7.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho đồng tác dụng với từng dung dịch sau: HCl (1), HNO3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6), HCl có hòa tan oxi (7). Đồng phản ứng được với các chất nào

A. (2), (3), (5), (6)

B. (2), (3), (5), (7)

C. (1), (2), (3)

D. (2), (3)

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch Y, khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và chất rắn Z. Cho các dung dịch sau: CuCl2, Br2, HCl, NaNO3, KMnO4, Na2CO3. Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch Y

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại Cu tan trong dung dịch FeCl2 dư.

(b) Hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong dung dịch HCl dư.

(c) Dung dịch AgNO3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2.

(d) Ion Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN