Nguyễn Hoàng Nam

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + NaOH dư → t 0  X1 + X2 + X3

(2) X2 + H2  → N i ,   t 0  X3

(3) X1 + H2SO4 loãng  → t 0  Y + Na2SO4

Phát biểu nào sau đây sai:

A.  X và X2 đều làm mất màu nước Brom.

B.  Nung nóng X1 với vôi tôi xút thu được C2H6.

C.  X3 là hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở.

D. X1 có nhiệt độ nóng chảy cao nhất so với X2, X3.

Ngô Quang Sinh
6 tháng 11 2017 lúc 18:21

Đáp án B

Định hướng tư duy giải:

(1) X + NaOH dư  → t 0  X1 + X2 + X3

(2) X2 + H2   → N i ,   t 0  X3

(3) X1 + H2SO4 loãng   → t 0  Y + Na2SO4

+ Từ phương trình 2 suy ra số C trong X2 và X3 phải như nhau

+ Nếu X2 và X3 là các ancol thì tổng số C nhỏ nhất phải là 6 C → Điều này vô lý.

+ Nếu X2 và X3 là các muối thì tổng số C nhỏ nhất phải là 6 C → Điều này vô lý.

+ Vậy X2 chỉ có thể là andeit còn X3 là ancol  C H 3 C H O   +   H 2   → N i ,   t 0 C 2 H 5 O H

+ Vậy X là :  C 2 H 5 O O C   -   C H 2   -   C O O   -   C H   =   C H 2

 

Chọn đáp án B vì khi nung muối NaOOC - C H 2 - COONa thu được CH4.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + NaOH dư → t ° X1 + X2 + X3

(2) X2 + H2 → N i ,   t ° X3

(3) X1 + H2SO4 loãng → t ° Y + Na2SO4

Phát biểu nào sau đây sai:

A. X và X2 đều làm mất màu nước Brom

B. Nung nóng X1 với vôi tôi xút thu được C2H6

C. X3 là hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở

D. X1 có nhiệt độ nóng chảy cao nhất so với X2, X3

Nguyễn Hoàng Nam

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + NaOH dư -> X1 + X2 + X3

(2) X2 + H2  -> X3

(3) X1 + H2SO4 loãng  -> Y + Na2SO4

Phát biểu nào sau đây sai:

A.  X và X2 đều làm mất màu nước Brom.

B.  Nung nóng X1 với vôi tôi xút thu được C2H6.

C.  X3 là hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở.

D. X1 có nhiệt độ nóng chảy cao nhất so với X2, X3

Nguyễn Hoàng Nam

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + NaOH dư  → t ° X1 + X2 + X3

(2) X2 + H2   → N i ,   t ° X3

(3) X1 + H2SO4  → t ° Y + Na2SO4

Công thức cấu tạo của chất Y là:

Nguyễn Hoàng Nam

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + NaOH dư → t ° X1 + X2 + X3

(2) X2 + NaOH  → C a O , t ° X4 + Na2CO3

(3) X4 + KMnO4 + H2O ® X3 + MnO2 + KOH

(4) X1 + HCl loãng  → t ° X5 + NaCl

Phát biểu nào sau đây là đúng

A. X5 có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic

B. X3 không hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường

C. X2 làm mất màu nước brom

D. X không có phản ứng tráng gương

Nguyễn Hoàng Nam

Este X có công thức phân tử C8H12O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X1, X2 đều đơn chức và một ancol X3. Biết X3 tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; X1 có phản ứng tráng bạc và X2 không no, phân tử chỉ chứa một liên kết đôi (C=C), có mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là

A. 7                     

B. 4                      

C. 5                      

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Este X có công thức phân tử C8H12O4, Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X1, X2 đều đơn chức và một ancol X3. Biết X3 tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; X1 có phản ứng tráng bạc; X2 không no, phân tử chỉ chứa một liên kết đôi (C=C), có mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X

A. 7

B. 4.

C. 5

D. 6.

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng:

(1) X + NaOH →  X1 + X2 + H2O.

(2) X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4.

(3) nX3 + nX4 nilon-6,6 + nH2O.

(4) 2X2 + X3  →  X5 + 2H2O.

Công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. CH3OOC[CH2]5COOH

B. CH3OOC[CH2]4COOCH3

C. CH3CH2OOC[CH2]4COOH

D. HCOO[CH2]6OOCH

Nguyễn Hoàng Nam

Este X có công thức phân tử là C4H8O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được muối X1 và ancol X2. Oxi hóa X2 thu được chất hữu cơ X3. X3 không có phản ứng tráng gương. Vậy tên gọi của X là :

A. Metyl propionat

B. Etyl axetat

C. n-propyl fomiat

D. Isopropyl fomiat.

Nguyễn Hoàng Nam

Este X được tạo bởi từ một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức.Đốt cháy hoàn toàn X luôn thu được số mol CO2 bằng với số mol O2 đã phản ứng và tỉ số khối lượng m C O 2   :   m H 2 O  = 77 : 18. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất)

X + H2 → Y

X + 2NaOH → Z + X1 + X2

Biết rằng X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng. Cho các phát biểu sau

(a) X, Y đều có mạch không phân nhánh

(b) Z có đồng phân hình học

(c) X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng

(d) X có công thức phân tử C9H8O4

Số các phát biểu đúng là

A. 1                     

B. 0                      

C. 2                      

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN