Nguyễn Hoàng Nam

Sục khí CO2 lần lượt vào V1 ml dung dịch NaAlO2 1M và V2 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Kết quả thí nghiệm được mô tả như đồ thị dưới đây:

 Tỉ lệ V1 : V2 tương ứng là

 

A. 3 : 8.

B. 2 : 1.

C. 3 : 4.

D. 4 : 2.

Ngô Quang Sinh
7 tháng 10 2018 lúc 17:08

Chọn A.    

Tại n C O 2 = 0 , 15   m o l ⇒ n N a A l O 2 = 0 , 15   m o l ⇒ V 1 = 150   m l  

Tại n C O 2 = 0 , 1   m o l → n k t u a = 0 , 1   m o l n C O 2 = 0 , 3   m o l ⇒ n k t u a = 2 n B a ( O H ) 2 - n C O 2 ⇒ n B a ( O H ) 2 = 0 , 2   m o l ⇒ V 2 = 400   m l

Vậy V1 : V2 = 3 : 8.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Sục khí CO2 lần lượt vào V1 ml dung dịch NaAlO2 1M và V2 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Kết quả thí nghiệm được mô tả như đồ thị dưới đây:

 

 

 Tỉ lệ V1 : V2 tương ứng là

A. 3 : 8

B. 2 : 1.

C. 3 : 4

D. 4 : 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hai dung dịch: dung dịch A chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M; dung dịch B chứa AlCl3 1M và Al2(SO4)3 0,5M.

- Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu được 56,916 gam kết tủa.

- Nếu cho dung dịch BaCl2 d­ư vào V2 lít dung dịch B thu được 41,94 gam kết tủa.

Tỉ lệ V1/V2 là:

A. 169/60 hoặc 3,2

B. 153/60 hoặc 3,6

C. 149/30 hoặc 3,2

D. 0,338 hoặc 3,6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hai dung dịch A chứa KOH 1M và Ba(OH)2 0,5M; dung dịch B chứa AlCl3 1M và Al2(SO4)3 0,5M. Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu được 53,92 gam kết tủa. Cho dung dịch BaCl2 dư vào V2 lít dung dịch B thu được 69,9 gam kết tủa. Tỉ lệ V1 : V2

A. 4,51 hoặc 1,60.

B. 4,51 hoặc 0,99.

C. 1,60.

D. 0,99.

Nguyễn Hoàng Nam

Dung dịch X chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M; dung dịch Y chứa KHCO3 0,75M và K2CO3 1M. Trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối. Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,75M và H2SO4 0,3M vào dung dịch Z thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch G. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch G thu được 28,755 gam kết tủa. Tỉ lệ V1 : V2

A. 0,6

B. 0,5

C. 0,4

D. 0,75

Nguyễn Hoàng Nam

Nhỏ từ từ 3 V1 ml dung dịch Ba(OH)2 (dd X) vào V1 ml dung dịch Al2(SO4)3 (dd Y) thì phản ứng vừa đủ và ta thu được kết tủa lớn nhất là m gam. Nếu trộn V2 ml dung dịch X ở trên vào V1 ml dung dịch Y  thì kết tủa thu được có khối lượng bằng 0,9m gam. So sánh tỉ lệ V2 / V1 thấy

A. V2 / V1 = 2,7 hoặc V2 / V1 = 3,55

B. V2 / V1 = 2,5 hoặc V2 / V1 = 3,25

C. V2 / V1 = 2,7 hoặc V2 / V1 = 3,75

D. V2 / V1 = 2,5 hoặc V2 / V1 = 3,55

Nguyễn Hoàng Nam

Nhỏ từ từ 3V1 ml dung dịch Ba(OH)2 (dung dịch X) vào V1 ml dung dịch Al2(SO4)3 (dung dịch Y) thì phản ứng vừa đủ và ta thu được kết tủa lớn nhất là m gam. Nếu trộn V2 ml dung dịch X ở trên vào V1 ml dung dịch Y thì kết tủa thu được có khối lượng bằng 0,9m gam. So sánh tỉ lệ V2/V1 thấy

A. V2/V1 = 0,9 hoặc V2/V1 = 1,183.

B. V2/V1 = 2,7 hoặc V2/V1 = 3,55

C. V2/V1 = 1,7 hoặc V2/V1 = 3,75.

D. V2/V1 = 2,5 hoặc V2/V1 = 3,55

Nguyễn Hoàng Nam

Dung dịch X chứa K2CO3 0,6M và KHCO3 0,4M. Nhỏ từ từ V1 ml dung dịch X vào V2 ml dung dịch HCl 1M, sau các phản ứng, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch nước vôi trong dư, thu được a mol kết tủa. Mặt khác, nhỏ từ từ V2 ml dung dịch HCl 1M vào V1 ml dung dịch X, sau các phản ứng, thu được 2,4a mol CO2. Tỉ lệ V1 : V2 là

A. 5:8.

B. 4:5.

C. 5:6.

D. 8:5.

Nguyễn Hoàng Nam

Dung dịch X chứa Ba(OH)2 1M. Dung dịch Y chứa H2SO4 0,3M và Al2(SO4)3 0,2M. Cho V1 lít dung dịch X vào bình chứa 200 ml dung dịch Y, thu được 31,08 gam kết tủa. Thêm tiếp vào bình V2 lít dung dịch X, thu được 45,06 gam kết tủa. Tỉ lệ V1 : V2

A. 1,2

B. 1,5

C. 0,6

D. 0,8

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z.

Tiến hành các thí nghiệm sau:

  - Thí nghiệm 1: Cho dung dịch HCl dư vào V ml dung dịch Z, thu được V1 lít khí .

  - Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được V2 lít khí.

  - Thí nghiệm 3: Cho dung dịch NaNO3 và HCl dư vào V ml dung dịch Z, thu được V2 lít khí.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và V1 < V2 và sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Hai chất X, Y lần lượt là

A. Fe(NO3)2, FeCl2

B. FeCl2, NaHCO3.

C. NaHCO3, Fe(NO3)2.

D. FeCl2, FeCl3.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN