Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: poli(hexametylen–ađipamit), poliacrilonitrin, poli(butađien-stien), polienantoamit, poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 5.  

B. 2.   

C. 3.   

D. 4.

Ngô Quang Sinh
21 tháng 3 2018 lúc 13:50

Đáp án D

poliacrilonitrin, poli(butađien-stien), poli(metyl metacrylat), teflon

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: poli(hexametylen–ađipamit), poliacrilonitrin, poli(butađien-stien), polienantoamit, poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: poli(metyl metacrylat), polistiren, poli(etylen terephtalat), teflon, poliacrilonitrin, nilon-6,6. Số polime được tạo thành từ phản ứng trùng hợp là 

A.3

B.4

C.2

D.5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), tơ lapsan, poli(metyl metacrylat), tơ nilon-6, polietilen, tơ nitron, poli(hexametylen ađipamit), polibuta-1,3-đien. Số polime được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng là

A. 4

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: poliacrilonitrin, poli(phenol-fomanđehit), poli(hexametylen–ađipamit), poli(etylen-terephtalat), polibutađien, poli(metyl metacrylat). Số polime dùng làm chất dẻo là

A. 5.  

B. 2.   

C. 3.   

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: poliacrilonitrin, poli(phenol-fomanđehit), poli(hexametylen–ađipamit), poli(etylen-terephtalat), polibutađien, poli(metyl metacrylat). Số polime dùng làm chất dẻo là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: nilon-6,6, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), teflon, tơ lapsan, polietilen, polibutađien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. 2.

B. 7.

C. 5.

D. 3.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: policaproamit, poli(phenol-fomanđehit), poli(hexametylen–ađipamit), poliacrilonitrin, poli(butađien-acrilonitrin), poli(etylen-terephtalat). Số polime dùng làm tơ, sợi là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime: policaproamit, poli(phenol-fomanđehit), poli(hexametylen–ađipamit), poliacrilonitrin, poli(butađien-acrilonitrin), poli(etylen-terephtalat). Số polime dùng làm tơ, sợi là

A. 5.  

B. 2.   

C. 3.   

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: poli(etylen terephtalat), poliacrilonnitrin, polistiren, poli(metyl metacrylat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 

A.

B. 3

C. 4

D. 1

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN