Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang 14 tháng 4 2017 lúc 21:47

Hội nhập các nước trên thế giới

Bình luận (0)
Pika_Hải
Pika_Hải 4 tháng 7 2020 lúc 9:30

Việc ban hành Hiến pháp năm 2013 là thật sự cần thiết để bảm đảm đổi mới đồng bộ về cả kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. (Trích - MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (HIẾN PHÁP NĂM 2013): PHẦN I - KHÁI QUÁT VỀ HIẾN PHÁP VIỆT NAM)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN