Chương 5. Nhóm Halogen

Bình Trần Thị

hòa tan 0,6 g một kim loại M vào 1 lượng axit HCl dư . Sau phản ứng , thấy khối lượng dung dịch axit tăng thêm 0,25 g : a) xác định tên kim loại M   ;   b) cho phản ứng MBr2 + Cl2 tạo thành MCl2 + Br2 . Tính khối lượng kim loại cần dùng để thu được 16 g Brôm nguyên chất , biết hiệu suất phản ứng là 98% .


Các câu hỏi tương tự
Loading...