Kiều Đông Du

Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

A. Thực quản

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Ruột già

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 11 2017 lúc 2:47

Đáp án C

Tiêu hoá hoá học diễn ra ở miệng, ở dạ dày, ở ruột non nhưng chủ yếu diễn ra ở ruột non. Vì chỉ ở ruột non thì mới có đủ các loại enzim để tiêu hoá các loại chất hữu cơ có trong thức ăn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

A. Thực quản.

B. Dạ dày.

C. Ruột non.

D. Ruột già.

Kiều Đông Du

Ở động vật ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu quan nào sau đây?

A. Thực quản

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Ruột già

Kiều Đông Du

Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

A. Thực quản.

B. Dạ dày.

C. Ruột non.

D. Ruột già.

Kiều Đông Du

Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

A. Thực quản.

B. Dạ dày.

C. Ruột non.

D. Ruột già.

Kiều Đông Du

Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

A. Thực quản

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Ruột già

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có ống tiêu hóa, cho các phát biểu sau:

I. Ở khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học là chính, không có quá trình tiêu hóa hóa học.

II. Ở dạ dày, quá trính tiêu hóa hóa học diễn ra mạnh hơn ở ruột non.

III. Đối với các động vật nhai lại, quá trình tiêu hóa sinh học diễn ra chủ yếu ở dạ tổ ong.

IV. Ruột non có cả quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Nội dung nào sau đây sai?

(1). Ở chim ăn hạt và gia cầm, sự biến đổi cơ học của thức ăn không có ý nghĩa gì về tiêu hoá.

(2). Tại dạ dày của chim ăn hạt và gia cầm vẫn xảy ra sự biến đổi hoá học thức ăn

(3). Quá trình tiêu hoá xảy ra ở dạ dày (mề) quan trọng hơn so với ruột non

(4). Dạ dày cơ biến đổi cơ học, còn dạ dày tuyến có vai trò biến đổi hoá học về thức ăn của chim ăn hạt và gia cầm.

A. 1,4

B. 1,3

C. 2,4

D. 1,2,3

Kiều Đông Du

Ở động vật bậc cao, hoạt động tiêu hoá nào là quan trọng nhất? 

1. Quá trình tiêu hoá ở ruột.

2. Quá trình tiêu hoá ở dạ dày.

3. Quá trình biến đổi thức ăn ở khoang miệng.

4. Quá trình thải chất cặn bã ra ngoài.

Phương án đúng là

A. 2,4.

B. 1,2.

C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4

Kiều Đông Du

Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

A. Các enzim từ ribôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B. Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

C. Các enzim từ perôxixôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

D. Các enzim từ bộ máy gôngi vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN