Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quỳnh trang

1. Cho xOyˆxOy^. Trên tia Ax lấy điểm B, qua B vẽ tia Bz // Ay. Gọi At là tia phân giác của xAyˆxAy^, Bt' là tia phân giác của xBzˆxBz^

a) So sánh:xAyˆxAy^ với xBzˆxBz^, zBt′ˆzBt′^với xAtˆxAt^

b) Chứng minh: At // Bt'

2. Phát biểu tính chất 2 đường thẳng phân biệt cung vuông góc với 1 đường thẳng thứ 3. Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.

3. Cho ΔΔABC có ABCˆABC^ = 90*. Tia phân giác của BˆB^và CˆC^ cắt nhau tại I. Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại D, cắt AC tại E. Chứng minh:

a) DIBˆDIB^= DBIˆDBI^, EICˆEIC^ = ECIˆECI^

b) Qua E kẻ EF // AB (F ∈∈ BC). Qua F kẻ FK // BI (K ∈∈ AC). Chứng minh: FK là tia phân giác của EFCˆEFC^

4.a) Phát biểu tính chất về 3 đường thẳng song song? Vẽ hình giả thiết, kết luận? b) Nêu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng? Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB = 5 cm

5. Cho xOyˆxOy^ = 80*. Trên Ox lấy điểm A, qua A kẻ tia Az // Oy (Az nằm trong góc xOy). Trên Az lấy điểm B, qua B kẻ đường thẳng cắt Oy tại C sao cho zBCˆzBC^ = 100*.

a) Tính xAzˆxAz^ ?

b) Chứng minh: BC // Ox.

c) Tính OCBˆOCB^ ?

d) Kẻ AH vuông góc với Oy và CK vuông góc với Az. Chứng minh: AH // CK?

6. a) Phát biểu định lí chất về 2 đường thẳng song song? Vẽ hình giả thiết, kết luận?

b) Cho đường thẳng xy và điểm O. Qua O kẻ đường thẳng d11 và d22 phân biệt hay trùng nhau? Vì sao?

7. Cho xOyˆxOy^ = 90*, điểm A nằm trong xOyˆxOy^. Kẻ tia AB vuông góc Ox, AC vuông góc Oy.

a) Có những đường thẳng nào song song với nhau.

b) Tính BACˆBAC^ ?

8. Cho hình vẽ:

 

Chứng minh: AB // DE ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN