Kiều Đông Du

Theo quy luật phân li độc lập của Menđen: Các tính trạng di truyền phân li độc lập với nhau là do

A. tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

B. sự phân bố tỷ lệ kiểu hình luôn đồng đều ở hai phép lai thuận và nghịch.

C. các gen quy định các tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau.

D. tỷ lệ phân li kiểu hình của mỗi tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

Đỗ Khánh Chi
30 tháng 1 2018 lúc 10:10

Đáp án C

B sai vì nó chỉ chứng tỏ mỗi tính trạng tuân theo quy luật phân ly.

D sai vì nó chứng tỏ gen quy định tính trạng nằm trên NST thường(không ảnh hưởng đến có QL PL độc lập hay không).

A sai vì đây là kết quả phân tích của Menđen để ông đưa ra kết luận về QL PL độc lập.

C đúng. Lưu ý đề hỏi theo quy luật PL độc lập của Menđen chứ không phải hỏi theo quan điểm của Menđen.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho P thuần chủng, khác nhau hai tính trạng. Số nhận định đúng về điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập với hoán vị gen là:

   (1) Tỉ lệ kiểu hình của F2.                                                (2) Tỉ lệ kiểu gen của F2.
   (3) Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi tính trạng ở đời F2.         (4) Số các biến dị tổ hợp.
   (5) Số loại kiểu gen ở F2.

A. 4.

B. 1.

C. 2.C. 2.

D. 3.

Kiều Đông Du

Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho P thuần chủng, khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản. Cho một số nhận định về điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập với quy luật liên kết gen hoàn toàn như sau:

(1) Tỉ lệ kiểu hình của F1.

(2) Tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của F2.

(3) Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi cặp tính trạng ở đời F2.

(4) Số lượng các biến dị tổ hợp ở F2.

Trong các nhận định trên, các nhận định đúng là:

A. (1), (3) và (4) 

B.  (2) và (3)

C.  (1), (2), (3) và (4)

D. (2) và (4)

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết có mấy kết luận đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe:

1. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

2. Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên.

3. Tỷ lệ con có kiểu gen giống bố m là 1/16

4. Tỷ lệ con có kiểu hình khác bố m là 3/4

5. Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên

A. 3

B.5

C.2

D.4

Kiều Đông Du

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết có mấy kết luận đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe:

1. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

2. Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên.

3. Tỷ lệ con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

4. Tỷ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 3/4

5. Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên.

A.3

B.5

C.2

D.4

Kiều Đông Du

Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. P thuần chủng khác nhau hai cặp tính trạng tương phản. Cho một số nhận định về điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập với qui luật liên kết gen hoàn toàn như sau :

(1) Tỉ lệ kiểu hình của F1

(2) Tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của F2

(3) Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi cặp tính trạng ở đời F2

(4) Số lượng các biến dị tổ hợp ở F2

Trong các nhận định trên, các nhận định đúng là

A. (1), (3), (4)                

B. (2), (3)             

C. (1), (2), (3), (4) 

D. (2), (4)

Kiều Đông Du

Cho các thông tin sau:

(1) Các gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể.

(2) Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể khác nhau.

(3) Thể dị hợp hai cặp gen giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử.

(4) Tỉ lệ một loại kiểu hình chung bằng tích tỉ lệ các loại tính trạng cấu thành kiểu hình đó.

(5) Làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

(6) Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, nếu P thuần chủng, khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau và có kiểu gen dị hợp tử.

Số điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và quy luật hoán vị gen là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Kiều Đông Du

Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho (P) thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản. Cho một số nhận định về điều khác biệt giữa quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn như sau:

(1) Tỉ lệ kiểu hình của F1.   (2) tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen ở F2.

(3) tỉ lệ kiểu hình đối với một cặp tính trạng ở đời F2.

(4) số lượng các biến dị tổ hợp ở F2.

Trong các nhận định trên, nhận định đúng là:

A.  (1), (3) và (4).

B. (2) và (3)

C. (2) và (4). 

D. (1), (2), (3) và (4).

Kiều Đông Du

Đem giao phấn giữa P đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được đời F1 đồng loạt cây quả đỏ, bầu dục. Tiếp tục cho F1 giao phối nhận được đời F2 phân li kiểu hình theo tỷ lệ sau:

1248 cây quả đỏ, bầu dục.

622 cây quả đỏ, tròn.

626 cây quả đỏ, dài.

417 cây quả xanh, bầu dục.

211 cây quả xanh, tròn.

208 cây quả xanh, dài.

Biết mỗi tính trạng do một gen qui định (quả tròn trội so với quả dài). Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:

I. Tính trạng màu sắc quả di truyền theo quy luật phân li của Menđen.

II. Tính trạng hình dạng quả di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

III. Kiểu gen của P có thể là một trong 4 trường hợp khác nhau.

IV. Nếu thế hệ sau phân li kiểu hình theo theo tỷ lệ: 1 : 1 : 1 : 1, kiểu gen của P có thể là một trong số 2 trường hợp khác nhau.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát của một quần thể có tỷ lệ kiểu gen là 0,4AaBBDd : 0,6aaBBDd. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu các cá thể giao phối ngẫu nhiên thì ở F2, kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 27%.

II. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì ở F2, kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen chiếm 10%.

III. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì ở F3, kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 28,125%.

IV. Nếu các cá thể tự thụ phấn thì lấy thì ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F3, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 31%.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Kiều Đông Du

Cho các thông tin sau:

(1) Các gen nằm trên cùng một cặp NST

(2) Mỗi gen nằm trên một NST khác nhau

(3) Thể dị hợp hai cặp gen giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử

(4) Tỉ lệ một loại kiểu hình chung bằng tích tỉ lệ các loại tính trạng cấu thành kiểu hình đó

(5) Làm xuất hiện biến dị tổ hợp

(6) Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, nếu P thuần chủng, khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau và có kiểu gen dị hợp tử

Những điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và quy luật hoán vị gen là:

A.  3,4,5

B.  1,4,6

C.  2,3,5

D.  3,5,6

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN