Kiều Đông Du

Khi xét sự di truyền về nhóm máu hệ O, A, B người ta biết trong gia đình: ông nội, bà ngoại đều có nhóm máu O, ông ngoại và anh của người bố đều có nhóm máu A. Cặp bố mẹ trên sinh được 2 đứa con trong đó con gái có máu B và một đứa con trai. Đứa con trai này lấy vợ máu B, sinh một cháu trai máu A. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:

(1) Kiểu gen và nhóm máu của bố mẹ lần lượt là IBIO (máu B)  và IAIB(máu AB).

(2) Kiểu gen của bà nội là IAIB

(3) Có 3 người trong gia đình trên có nhóm máu A dị hợp.

(4) Tất cả những người có nhóm máu B trong gia đình trên đều có kiểu gen dị hợp về nhóm máu.

(5) Ông nội và bà ngoại đều có kiểu gen IOIO.

(6) Bà nội có kiểu gen IAIB, ông ngoại có kiểu gen IAIA hoặc IAIO.

(7) Những người có nhóm máu A đều có kiểu gen dị hợp

A. 4.

B. 2

C. 3.

D. 5

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 7 2019 lúc 12:06

Đáp án A

Ông nội và bà ngoại nhóm máu O có kiểu gen là IOIO. Nội dung 5 đúng.

Anh của người bố có nhóm máu A mà ông nội nhóm máu O nên người anh này có kiểu gen là IAIO.

Người con trai lấy vợ nhóm máu B nhưng sinh ra cháu trai nhóm máu A, do đó cháu trai sẽ nhận alen IA từ người con trai, nhận alen IO từ người vợ, vậy người vợ nhóm máu B sẽ có kiểu gen là IBIO. Cháu trai có kiểu gen IAIO.

Ông nội và bà ngoại đều có nhóm máu O do đó trong kiểu gen của cặp bố mẹ luôn có alen IO. Do đó bố mẹ không thể có nhóm máu AB. Nội dung 1 sai.

Cặp bố mẹ này sinh ra con có cả nhóm máu A và B, bà ngoại nhóm máu O, ông ngoại nhóm máu A thì người mẹ không thể có alen IB để truyền cho con, do đó người mẹ có kiểu gen IAIO còn người bố có kiểu gen IBIO. Đứa con gái nhóm máu B của cặp bố mẹ này sẽ có kiểu gen là IBIO. Đứa con trai của cặp bố mẹ này có kiểu gen là IAIO.

Ông nội có nhóm máu O, anh trai của người bố nhóm máu A, người bố nhóm máu B thì bà nội phải có nhóm máu IAIB. Nội dung 2 đúng.

Ông ngoại nhóm máu A có thể có kiểu gen đồng hợp hoặc dị hợp. Nội dung 6 đúng. Nội dung 7 sai.

Nội dung 3 sai. Ngoài ông ngoại không biết chắc kiểu gen thì ít nhất có 4 người: anh trai người bố, người mẹ, người con trai và cháu trai mang nhóm máu A dị hợp.

Nội dung 4 đúng.

Vậy có 4 nội dung đúng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi xét sự di truyền về nhóm máu hệ O, A, B người ta biết trong gia đình: ông nội, bà ngoại đều có nhóm máu O; ông ngoại và anh của người bố đều có nhóm máu A.Cặp bố mẹ trên sinh được 2 người con, trong đó con gái có nhóm máu B và một người con trai. Người con trai này lấy vợ nhóm máu B, sinh một cháu trai nhóm máu A. Kết luận nào sau đây đúng?

I. Ông nội và bà ngoại có kiểu gen I0I0.

II. Bà nội có kiểu gen IAIB, ông ngoại có kiểu gen IAIA hoặc IAI0.

III. Những người có nhóm máu A trong gia đình, kiểu gen đều dị hợp (không kể ông ngoại).

IV. Những người có nhóm máu B trong gia đình, kiểu gen đều dị hợp.

Phương án đúng là:

A. I, II

B. I, II, III, IV

C. I, II, III

D. I

Kiều Đông Du

Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định bệnh P đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau

Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO đều quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định bệnh P có hai alen, alen trội là trội hoàn hoàn. Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Chưa thể xác định được chính xác kiểu gen của 3 người trong phả hệ trên

II. Có tối đa 7 người trong phả hệ có kiểu gen dị hợp về tính trạng nhóm máu

III. Xác suất để cặp vợ chồng 7 và 8 sinh một con trai có nhóm máu A và không bị bệnh P là 5/72

IV. Xác suất để cặp vợ chồng 7 và 8 sinh một con trai và một con gái đều có nhóm máu A và bị bệnh P là  1/1152

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Ở người, gen quy định nhóm máu có 3 alen: IA, IB, IO. Khảo sát một quần thể cân bằng di truyền có 4% người có nhóm máu O, 21% người có nhóm máu B. Xét một gia đình trong quần thể trên: một người đàn ông mang nhóm máu B, em trai mang nhóm máu O, bố mẹ đều có nhóm máu B. Người đàn ông trên kết hôn với người vợ có nhóm máu B. Cặp vợ chồng này sinh được một người con có nhóm máu B, xác suất để đứa con có kiểu gen dị hợp là

A. 16,3%

B. 47,4%

C. 42,9%

D. 39,3%

Kiều Đông Du

Ở người, gen quy định nhóm máu có alen: IA, IB, IO. Khảo sát một quần thể cân bằng di truyền có 4% người có nhóm máu O, 21% có nhóm máu B. Xét 1 gia đình trong quần thể trên: một người đàn ông mang nhóm máu B, em trai mang nhóm máu O, bố mẹ đều mang nhóm máu B. Người đàn ông kia kết hôn với người vợ có nhóm máu B. Cặp vợ chồng này sinh được một người con có nhóm máu B, xác suất để đứa con có kiểu gen dị  hợp tử là

A. 42,9%

B. 16,3%

C. 39,3%

D. 47,4%

Kiều Đông Du

người, tính trạng nhóm máu do một gen có ba alen (IA; IB và IO) quy định, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB và IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen  IOIO quy định nhóm máu O. Một gia đình có chồng mang nhóm máu A và vợ nhóm máu B, sinh được một con trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là

A. Chồng IAIO vợ IAIO

B. một người IAIO người còn lại IBIO

C. chồng IBIB vợ IAIO.

D. chồng IAIO vợ IBIO.

Kiều Đông Du

Ở người, kiểu gen IAIA, IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB, IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người nhóm máu O; 39% số người nhóm máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để cặp vợ chồng này sinh con mang nhóm máu giống bố mẹ là

Kiều Đông Du

Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA, IB, IO, trong đó IA và IB đều trội so với IO nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen IAIA hoặc IAIO có nhóm máu A; kiểu gen IBIB hoặc IBIO có nhóm máu B; kiểu gen IAIB có nhóm máu AB; kiểu gen IOIO có nhóm máu O. Cho sơ đồ phả hệ:

Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 11 có bố mang nhóm máu. Cho các phát biểu:

(1) Biết được chính xác kiểu gen của 8 người.

(2) Xác suất sinh con có máu O của cặp 8 – 9 là 1/24.

(3) Xác suất sinh con có máu A của cặp 8 – 9 là 1/8.

(4) Xác suất sinh con có máu B của cặp 10 – 11 là 3/4.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A.

B. 2

C. 1

D. 3

Kiều Đông Du

Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA , IB , IO , trong đó IA và IB đều trội so với IO nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen IAIA hoặc IAIO có nhóm máu A; kiểu gen IAIB hoặc IBIO có nhóm máu B; kiểu gen IAIB có nhóm máu AB; kiểu gen IOIO có nhóm máu O. Cho sơ đồ phả hệ sau đây:

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Biết được chính xác kiểu gen của 8 người.

II. Cặp vợ chồng 8 – 9 có thể sinh con có nhóm máu O.

III. Cặp vợ chồng 8 – 9 sinh con có nhóm máu B với xác suất 1/8.

IV. Cặp vợ chồng 10 – 11 sinh con có nhóm máu O với xác suất 50%.

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Kiều Đông Du

Bệnh Alkan niệu là bệnh di truyền hiếm gặp do 1 gen có 2 alen quy định. Gen gây bệnh Alkan niệu liên kết với gen I mã hóa cho hệ nhóm máu ABO (nhóm máu A có kiểu gen IAIA, IAIO; nhóm máu B có kiểu gen IBIB, IBIO; nhóm máu O có kiểu gen IOIO; nhóm máu A có kiểu gen IAIB) và khoảng cách giữa hai gen này là 11cM. Theo dõi sự di truyền của các tính trạng này trong một gia đình người ra lập được sơ đồ phả hệ sau, trong các phát biểu dưới đây có bao nhiêu phát biểu đúng? Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ.

I. Có 7 người trong phả hệ được xác định chính xác kiểu gen.

II. Khả năng cặp vợ chồng 5, 6 sinh được một người con không bị bệnh Alkan niệu là 50%.

III. Người vợ của cặp vợ chồng 5, 6 đang mang thai nhi có nhóm máu B, xác suất đứa con này bị bệnh Alkan niệu là 11%.

IV. Khả năng cặp vợ chồng 10, 11 sinh đứa con nhóm máu AB bị bệnh Alkan niệu là 25%.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN