Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sách Giáo Khoa

Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường. Theo em, ai có quyền xử lí những vi phạm của Bình? Căn cứ để xử lí các vi phạm đó? Trong các hành vi trên của Bình, hành vi nào là vi phạm pháp luật?

Trần Hoàng Nghĩa
3 tháng 4 2017 lúc 14:43

- Hành vi vi phạm kỉ luật của Bình như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong Ịớp. Những hành vi đó do ban giám hiệu nhà trường xử lý.

- Hành vi đánh nhau với các bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật, căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt thích đáng.

Bình luận (0)
Hai Binh
9 tháng 4 2017 lúc 18:53

+ Hành vi vi phạm kỉ luật của Bình như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong lớp. Những hành vi đó do ban giám hiệu nhà trường xử lý.

+ Hành vi đánh nhau với các bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật, căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt thích đáng.

Bình luận (0)
Trần Đức Thắng
25 tháng 4 2017 lúc 20:46

vi phạm những chuẩn mực đạo đức gì ạ m.n???

Bình luận (0)
luong nguyen
19 tháng 6 2018 lúc 16:15

1. Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường. Theo em, ai có quyền xử lí những vi phạm của Bình ? Căn cứ để xử lí các vi phạm đó ? Trong các hành vi trên của Bình, hành vi nào là vi phạm pháp luật ?

Trả lời

- Hành vi vi phạm kỉ luật của Bình như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong Ịớp. Những hành vi đó do ban giám hiệu nhà trường xử lý.

- Hành vi đánh nhau với các bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật, căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt thích đáng.

Bình luận (0)
Hungminecraft
19 tháng 4 2019 lúc 22:36

Khi Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường thì ban giám hiệu nhà trường có quyền xử lí những vi phạm của Bình.

Trong các hành vi trên của Bình, hành vi đánh nhau với các bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ phạm tội của Bình để cơ quan chức năng có các biện pháp xử phạt thích đáng, đúng pháp luật.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vy Le

Thảo Phương finally xong :))

Câu 1 : Hiến pháp là gì ? Nêu nội dung cơ bản của hiến pháp ?

Câu 2 : Pháp luật là gì ? Nêu đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật ?

Câu 3 : So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về các mặt : cơ sở hình thành, hình thức thể hiện, các phương thức bảo đảm thực hiện

Câu 4 : Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường. Theo em, ai có quyền xử lí những vi phạm của Bình ? Trong các hành vi trên của Bình, hành vi nào là vi phạm pháp luật ?

Câu 5 : Hãy sắp xếp các văn bản với các đối tượng áp dụng văn bản

Văn bản

Đối tượng

1.Hiến pháp

a.Học sinh trong trường học

2.Luật giao thông đường bộ

b.Hội viên Hội luật gia

3.Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

c.Đoàn viên thanh niên

4.Nội quy trường học

d.Thành viên công ty

5.Điều lệ Hội luật gia

e.Mọi cơ quan,tổ chức và mọi công dân

6.Điều lệ công ty

Câu 6 : Các cơ quan nào có quyền ban hành các văn bản sau

- Hiến pháp

- Điều lệ đoàn thanh niên

- Luật doanh nghiệp

- Qui chế tuyển sinh cao đẳng và đại học

- Luật thuế giá trị gia tăng

- Luật giáo dục

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN