Trần Tuyết Như
16 tháng 3 2015 lúc 12:22

   số không giảm là : 483 : 7 = 69

               số trước khi giảm là : 5037 : 69 = 73

                   ĐS : 73

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN