Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm X là một axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh và Y là một ancol hai chức mạch hở ( trong đó số mol X nhỏ hơn số mol Y). Đốt cháy hoàn toàn 3,36 gam hỗn hợp E thu được 5,5 gam CO2 và 2,34 gam H2O. Mặt khác, khi cho cùng một lượng E trên phản ứng với Na dư thì thu được 784ml khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X có trong E gần nhất với:

A. 46,42% 

B. 42,46%

C. 42,26%

D. 44,62%

Ngô Quang Sinh
1 tháng 12 2019 lúc 1:57

Đáp án A

n CO2 = 0,125 mol   , n H2O = 0,13 mol  vì n H2O> n CO2  => ancol no

Gọi công thức của axit là : R-(COOH)x ( đặt số mol là a )

An col no 2 chức là : CnH2n(OH)2  ( đặt số mol là b )

n C = n CO2 = 0,125 mol  => m C = 1,5 g

n H = 2 n H2O = 0,26 mol  => m H = 0,26 g

m hh E = 3,36 = m C + m H + m O   => m O = 1,6 g

=> n O ( trong hỗn hợp ) = 0,1 mol

=> 2 a.x + 2b = 0,1  ( 1 )

n H2 = 0,035 mol

Bảo toàn nguyên tố  H linh động => 0,035 .2 =  a . x + 2 b  ( 2)

Giải (1,2 ) ta có b = 0,02      a.x = 0,03  ( vì a < b  => x > 1  )

Ta có n H2O - n CO2= n ancol  - n axit . ( số pi – 1 )

            => 0.005 = 0,02 – a . ( số liên kết pi -1  )

Với x = 2 thì a = 0,015 thỏa mãn axit no có 2 chức

Số C trung bình = 0,125 : ( 0,02 + 0,015 ) = 3,57

Vì là axit 2 chức và  ancol 2 chức nên số C trong axit hay ancol phải tối thiểu là 2

=> Axit hoặc ancol có 2 hoặc 3 cac bon trong công thức

=> Ta thay vào tìm số C của chất còn lại  ( số C phải là số nguyên )

Với số C của axit là 3 thì ta có  0,015 . 3  + 0.02 . Cancol = 0,125

=> Số C trong ancol = 4 thỏa mãn

=> Axit là  CH2(COOH)2 ( 0,15 mol )

=> Ancol là C4H8(OH)2 ( 0,02 mol )

=> % m axit = 0,015 . 104 : 3,36 . 100% = 46,42 %

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX < MY); T là este hai chức tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 12,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 0,47 mol CO2 (đktc) và 0,33 mol H2O. Mặt khác 12,38 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 17,28 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

A. 18,2%

B. 18,8%

C. 18,6%

D. 18,0%

Nguyễn Hoàng Nam

X là este 3 chức được tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Y là ancol đơn chức, mạch cacbon phân nhánh và không tách được nước tạo anken. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 5 thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam nước. Mặt khác, cũng lượng E trên làm mất màu vừa đúng 9,6 gam brom trong dung môi CCl4. Thành phần phần trăm theo khối lượng của ancol Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với 

A. 65%. 

B. 66%. 

C. 67%. 

D. 68%. 

Nguyễn Hoàng Nam

Cho X, Y là hai axit cacbonxylic đơn chức mạch hở (MX < MY); T là este hai chức tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 12,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 0,47 mol CO2 (đktc) và 0,33 mol H2O. Mặt khác 12,38 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 17,28 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 18,6

B. 18,2

C. 18,0

D. 18,8

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình kín đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 189,4 gam đồng thời sinh ra 6,16 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 41,3%.  

B. 43,5%.   

C. 48,0%.   

D. 46,3%.

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X và Y đơn chức và este tạo ancol Z no, hai chức,mạch hở với X và Y, trong đó số mol X bằng số mol của Z (X,Y có cùng số nguyên tử hiđro, trong đó X no, mạch hở và Y mạch hở, chứa một liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 0,3 mol CO2 và 0,22 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được a gam muối và 1,24 gam ancol Z. Giá trị của a là 

A. 9,16. 

B. 9,54

C. 8,92. 

D. 8,24. 

Nguyễn Hoàng Nam

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở, Z là ancol no, T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm hai muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam, đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 15,68 lít O2 (đktc), thu được CO2, Na2CO3 và 7,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 26,44%. 

B. 48,88%. 

C. 50,88%. 

D. 33,99%.

Nguyễn Hoàng Nam

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tảo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là: 

A. 8,88% 

B. 26,40% 

C. 13,90% 

D. 50,82% 

Nguyễn Hoàng Nam

x, y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; z là ancol no; t là este hai chức, mạch hở được tạo bởi x, y, z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp e chứa x, y, z, t với 400 ml dung dịch naoh 1m (vừa đủ), thu được ancol z và hỗn hợp f gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ z qua bình đựng na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí h2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn f cần dùng 0,7 mol o2, thu được co2, na2co3 và 0,4 mol h2o. Phần trăm khối lượng của t trong hỗn hợp e là:

A. 8,88%.   

B. 26,40%. 

C. 13,90%.

D. 50,82%.

Nguyễn Hoàng Nam

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là:

A. 50,82%.

B. 8,88%.   

C. 13,90%. 

D. 26,40%.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN