Đào Thị Thảo Linh
3 tháng 10 2015 lúc 21:39

Cả 2 vòi chảy được số phần của bể là :                1/5   +     2/7       =     17/35 (bể)

Sau 1 giờ,còn số phần bể chưa có nước là :          1     -     17/35    =     18/35 (bể)

Lượng nước vòi 1 cần tiếp tục chảy là :               140   x      18/35    =       92   ( lít)

                                                      Đáp số :  92 lít nước

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN