Gia Linh Trần
3 tháng 10 2015 lúc 21:08

ta co :2009^1du 2009 (mod 2011)    ;     2009^2 du 4(mod 2011)   ;     2009^10 du 1024(mod 2011)  ;    2009^20 du 845(mod 2011)       ;     2009^40du120(mod 2011)           ;2009^100 du 1450 (mod 2011)         ;2009^200 du 200(mod2011)          ;           2009^400 du503(mod 2011)         2009^1000 du 1194(mod 2011)            ;2009^2000 du 1848 mod2011                                                                                                                                                   ma 2009^2011=2009^2000.2009^10.2009    =>2009^2011 du 1848.1024.2009mod 2011                                                 hay 2009^2011 chia cho 2011du2009

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN