kudo shinichi
sakura thiên thần
1 tháng 10 2015 lúc 20:43

12+13=12+3=15

Bình luận (0)
Võ Bá Hảo
1 tháng 10 2015 lúc 20:49

AI BẰNG 15 LÀ SAI. LÀM GÌ CÓ CÔNG THỨC CÔNG HAI LŨY THỪA.

12 = 1 ; 13 = 1 ; 1+1 = 2

VỚI LẠI LỚP 3 MÀ CÓ BÀI NÀY LỚP 6 MỚI HỌC LŨY THỪA MÀ =="

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Điền > < =

1 2  giờ ...... 30 phút        1 6  giờ ......  1 5  giờ

 

1 3  giờ ...... 40 phút        1 2  giờ ......  1 3  giờ

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN