Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Sách Giáo Khoa

Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét.

     Tên nước  Diện tích (km2)  Dân số (triệu người)
    Việt Nam        329314               78,7
   Trung Quốc        9597000             1273,3
  In-đô-nê-xi-a        1919000               206,1

 

Trần Ngọc Định
30 tháng 3 2017 lúc 12:36

– Mật độ dân số là số người trên đơn vị diện tích (có thể gồm hay không gồm các vùng canh tác hay các vùng có tiềm năng sản xuất). Thông thường nó có thể được tính cho một vùng, thành phố, quốc gia, một đơn vị lãnh thổ, hay toàn bộ thế giới. Đơn vị: Người/Km2 – Tính mật độ năm 2001 các nước: + Việt Nam: 78.700.000 người / 329.314 km2 = 239 người/km2. + Trung Quốc: = 1.273.300.000 người / 9597000 km2 = 133 người/km2 + In-đô-nê-xi-a: 206.100.000 người / 1919000 km2 = 107 người/km2

- Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân, do đất hẹp, người đông.

Bình luận (0)
Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:15

- Mật độ dân số là số cư dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị: người/km2).

Cách tính: Lấy dân số (người) chia cho diện tích (km2).

- Tính mật độ dân số các nước:

+ Việt Nam: 239 người/km2.

+ Trung Quốc: 13 người/km2.

+ In-đô-nê-xi-a: 107 người/km2.

- Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân, do đất hẹp, người đông.  

Bình luận (1)
Trần Nhật Minh
6 tháng 4 2017 lúc 18:34

-Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sông trên một đơn vị diện tính lảnh thổ (người / \(km^2\))

-Tính mật độ dân số năm 2001 là :

+ Nước Việt Nam : 78,7 : 329314= 2,4 (người / \(km^2\))

+ Nước Trung Quốc : 1273 : 9597000=1,3 (người / \(km^2\))

+Nước In-đô-nê-xi-a:206,1:1919000=1,8 (người / \(km^2\))

Bình luận (2)
Trần Nhật Minh
6 tháng 4 2017 lúc 18:34

Nhớ likethanghoaok

Bình luận (0)
vu thanh hai
5 tháng 12 2017 lúc 4:56

o ben duoi

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
5 tháng 8 2019 lúc 8:46

– Mật độ dân số là số người trên đơn vị diện tích (có thể gồm hay không gồm các vùng canh tác hay các vùng có tiềm năng sản xuất). Thông thường nó có thể được tính cho một vùng, thành phố, quốc gia, một đơn vị lãnh thổ, hay toàn bộ thế giới. Đơn vị: Người/Km2 – Tính mật độ năm 2001 các nước: + Việt Nam: 78.700.000 người / 329.314 km2 = 239 người/km2. + Trung Quốc: = 1.273.300.000 người / 9597000 km2 = 133 người/km2 + In-đô-nê-xi-a: 206.100.000 người / 1919000 km2 = 107 người/km2

- Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân, do đất hẹp, người đông.

tick và theo dõi giúp mình nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN