Kiều Đông Du

Có các phát biểu sau đây:

(1) Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

(2) Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới

(3) Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến

(4) Quá trình hình thành loài mới liên quan đến quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 3

D. 1

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 2 2019 lúc 11:26

Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Có các phát biểu sau đây:

I. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

II. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới

III. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến

IV. Quá trình hình thành loài mới liên quan đến quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I.              Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.

II.            Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

III.          Sự hinh thành loài mới liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

IV. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, xét các phát biểu sau đây:

(1) Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.

(2) Trong cùng một khu vực địa lý vẫn có thể có sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý.

(3) Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn gắn liền với sự hình thành loài mới.

(4) Trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường sinh thái không cần đến sự cách li địa lý.

Có bao nhiêu kết luận sai?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1.

Kiều Đông Du

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý và con đường sinh thái?

(1)Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh.

(2)Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi, tuy nhiên không phải quá trình hình thành quần thể thích nghi đều nhất thiết dẫn đến quá trình hình thành loài mới.

(3)Quá trình hình thành loài mới bằng cách li địa lý thường diễn ra chậm qua nhiều qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

(4)Loài mới được hình thành loài bằng con đường sinh thái do hai quần thể của cùng loài sống trong cùng khu vực địa lý nhưng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có mấy phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

(1). Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường xảy ra với những loài động vật ít di chuyển xa.

(2). Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

(3). Hình thành loài nhờ lai xa và đa bội hóa thường xảy ra trong quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi.

(4). Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến

Số phương án đúng là:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu nhận định đúng về sự hình thành loài mới ?

(1) Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí và con đường sinh thái diễn ra độc lập.

(2) Nếu hai quần thể của cùng một loài sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau, lâu dần các nhân tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen của hai quần thể. Nếu sự khác biệt về vốn gen làm xuất hiện cách li sinh sản thì loài mới hình thành.

(3) Lai xa kèm đa bội hóa là con đường hình thành loài mới nhanh nhất ở mọi loài sinh vật.

(4) Quá trình hình  thành loài thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi, nhưng quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

(5) Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra chậm chạp qua nhiều giai đ oạn trung gian chuyển tiếp.

Số ý đúng là

A.

B. 5

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Có mấy phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

I. Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường xảy ra với những loài động vật ít di chuyển xa.

II. Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

III. Hình thành loài nhờ lai xa và đa bội hóa thường xảy ra trong quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi.

IV. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến Số phương án đúng là:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, theo quan điểm tiến hóa hiện đại có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cách li tập tính và cách lí sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.

II. Cách lí địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới.

III. Sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện sự cách lí sinh thái thì loài mới được hình thành.

IV. Lai xa kèm theo đa bội hóa góp phần hình thành nên loài mới ở các khu vực địa lí khác nhau

A.

B. 2

C. 4

D. 1

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

(1) Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.

(2) Cách li địa lí sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới.

(3) Cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới.

(4) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá thường gặp ở động vật

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN