Sinh học 8

chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 28 tháng 3 2017 lúc 19:23

Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Ngoài ra, sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào nên tế bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể. Good luck

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 29 tháng 3 2017 lúc 13:05

Bạn tham khảo nhé!!!!!

Tất cả các hoạt động sống của cơ thể đều xảy ra ở tế bào như:

- Màng sinh chất: giúp tế bào thực hiện sự trao đổi chất với môi trường.

- Tế bào chất: là nơi xảy ra các hoạt động sống như:

+ Ty thể: là nơi tạo ra năng lượng cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

+ Ribôxôm: là nơi tổng hợp Prôtêin.

+ Bộ máy Gôngi: thực hiện chức năng bài tiết.

+ Trung thể: Tham gia vào quá trình phân chia và sinh sản của tế bào.

+ Lưới nội chất: đảm bảo sự liên hệ giữa các bào quan.

- Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Trong nhân có chức nhiễn sắc thể có vai trò quyết định trong di truyền. Trong nhân còn có màng nhân giúp nhân trao đổi chất với tế bào chất.

Tất cả các hoạt động nói trên làm cơ sở cho sự sống, sự lớn lên và sự sinh sản của cơ thể; đồng thời giúp cơ thể phản ứng chính xác các tác động của môi trường sống.

+ Sự trao đổi chất của tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

+ Sự sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể.

+ Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với kích thích của môi trường. Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị chức năng của cơ thể.

=> Vì vậy, tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Bình luận (0)
Van Truong Nguyen
Van Truong Nguyen 30 tháng 12 2017 lúc 20:34

- Màng sinh chất: nơi thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường

- Tế bào chất: là nơi xảy ra các hoạt động sống như

+ Ti thể: tham gia hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng

+ Riboxom: tổng hợp protein

+ Bộ máy Gôngi: thu nhận, hoàn thiện và phân phối sản phẩm

+ Trung thể: tham gia quá trình phân chia tế bào

+ Lưới nội chất: tổng hợp và vận chuyển các chất

- Nhân : Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Trong nhân có :

+ NST: là cấu trúc quy định sự hình thành của protein, có vai trò quyết định trong di truyền

+ Nhân con: tổng hợp ARN riboxom ( rARN)

Tất cả các hoạt động nói trên xảy ra trong tế bào làm cơ sở cho sự sống, sự lớn lên và sinh sản của cơ thể; đồng thời giúp cơ thể phản ứng chính xác với tác động của môi trường sống

Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị chức năng, là đơn vị của sự sống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN