Dịch màn, dịch nguồn, đặt bản mỏng

Hiếu

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng a = 0,6 mm, D = 2 m,\(\lambda\) = 0,60 \(\mu m\). Đặt ngay sau khe S1 (phía trên) một bản mỏng thủy tinh trong suốt có bề dày 10 \(\mu m\) và có chiết suất 1,5. Hỏi vân trung tâm dịch chuyển thế nào?

A.Dịch chuyển lên trên 1,67 mm.

B.Dịch chuyển xuống dưới 1,67 mm.

C.Dịch chuyển lên trên 1,67 cm.

D.Dịch chuyển xuống dưới 2,67 mm.

Nguyễn Quang Hưng
3 tháng 2 2016 lúc 14:51

Vân trung tâm sẽ bị dịch chuyển lên phía trên một khoảng là 

\(x = \frac{e.(n-1)D}{a}=\frac{10.(1,5-1).2}{0,6}=16,7mm = 1,67cm.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
29 tháng 5 2016 lúc 10:54

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng a = 0,6 mm, D = 2 m,λλ = 0,60 μmμm. Đặt ngay sau khe S1 (phía trên) một bản mỏng thủy tinh trong suốt có bề dày 10 μmμm và có chiết suất 1,5. Hỏi vân trung tâm dịch chuyển thế nào?

A.Dịch chuyển lên trên 1,67 mm.

B.Dịch chuyển xuống dưới 1,67 mm.

 Dịch chuyển lên trên 1,67 cm.

D.Dịch chuyển xuống dưới 2,67 mm.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN