Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

Hiếu

Ánh sáng đơn sắc màu lam - lục, có tần số bằng bao nhiêu ?

A.6.1012 Hz.

B.6.1013 Hz.

C.6.1014 Hz.

D.6.1015 Hz.

Nguyễn Quang Hưng
3 tháng 2 2016 lúc 14:51

Bước sóng của màu lam - lục trong khoảng \(0,4.10^{-6} m \leq \lambda \leq 0,75.10^{-6}m\)

Mặt khác : \(f = \frac{c}{\lambda}\)

=> \(\frac{3.10^8}{0,75.10^{-6}} \leq f \leq \frac{3.10^8}{0,4.10^{-6}} \)

=> \(4.10^{14} Hz \leq f \leq 7,5.10^{14} Hz.\)

Vậy chọn đáp án \(6.10^{14}Hz.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN