Đại số lớp 7

Thu Trang

Cho đa thức P(x) = \(ax^3-2x^2+x-2\) (a là hằng số cho trước)

a. Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của P(x).

b. Tính giá trị của P(x) tại x = 0.

c. Tìm hằng số a để P(x) có giá trị bằng 5 tại x = 1.

Giúp mk với, mk rất cần gấp!khocroi

Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 20:07

Cho đa thức P(x)=ax3−2x2+x−2P(x)=ax3−2x2+x−2(a là hằng số cho trước):

a) Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của P(x): - Bậc của đa thức P(x): 3 - Hệ số cao nhất: 2 - Hệ số tự do: 2

b) Tính giá trị của P(x) tại x = 0: P(0)=a.03−2.02+0−2 =0−0+0−2 =−2

c) Tìm hằng số a để P(x) có giá trị bằng 5 tại x = 1: Ta có: P(1)=a.13−2.12+1−2=5 ⇔P(1)=a−2+1−2=5 ⇒a=5+(2−1+2) ⇒a=8

Bình luận (0)
Quỳnh Như
Quỳnh Như 25 tháng 3 2017 lúc 9:32

Cho đa thức \(P\left(x\right)=ax^3-2x^2+x-2\)(a là hằng số cho trước)

a. Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của P(x). - Bậc của đa thức P(x): 3 - Hệ số cao nhất: 2 - Hệ số tự do: 2

b. Tính giá trị của P(x) tại x = 0. \(P\left(0\right)=a.0^3-2.0^2+0-2\) \(=0-0+0-2\) \(=-2\)

c. Tìm hằng số a để P(x) có giá trị bằng 5 tại x = 1. Ta có: \(P\left(1\right)=a.1^3-2.1^2+1-2=5\) \(\Leftrightarrow P\left(1\right)=a-2+1-2=5\) \(\Rightarrow a=5+\left(2-1+2\right)\) \(\Rightarrow a=8\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Loading...