Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Trong thí nghiệm khe Y - âng với a = 0,5 mm, D = 2 m. Thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng \(\lambda \)= 0,5\(\mu m\) . Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A.14.

B.16.

C.17.

D.18.

Dangtheanh
Dangtheanh 4 tháng 2 2016 lúc 19:47

b

Bình luận (0)
ongtho
ongtho Giáo viên 1 tháng 2 2016 lúc 17:04

\(i = \frac{\lambda D}{a} = 2mm.\)

Số vân tối quan sát trên màn là 

\(N_t = 2.[\frac{L}{2i}+0,5]=16.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN