Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Lê Thị Thúy An

Câu 1 : Trình bày mục tiêu của khối thi trường kinh tế NAFTA Bắc mĩ và khối thị trường chung MECCÔXUA Nam mĩ ?

Giúp mình vs , cảm ơn nhìu nha !!!

Hàn Vũ
21 tháng 3 2017 lúc 19:56

Mục tiêu của khố thị trường NAFTA là

-Kết hợp sức mạnh của 3 nước ( Hoa Kì,Ca-na-da,Mê-hi-cô)

-Tạo thị trường chng rộng lớn

-Tăng cạnh tranh trên thị trường thế giới

Mục tiêu của khối thị trường chung Mec-cô-xua

-Hình thành 1 khối thị trường chung

-Tăng cường trao đổi thương mại

-Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì

HỌC TỐT

Bình luận (0)
Đỗ Gia Ngọc
22 tháng 3 2017 lúc 19:51

- Mục tiêu của khối thị trường kinh tế NAFTA: kết hợp thế mạnh của ba nước, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

- Mục tiêu của khối thị trường chung Mec- cô- xua: tăng cường quan hệ ngoại thương giữa các thành viên, thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.

chúc bạn học tốt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN