Nguyễn Hoàng Nam

Dãy các chất nào sau đây đều là chất không điện ly?

A. H2O, HClO, CH3COOH, Mg(OH)2

B. CH3COOH, NaOH, HCl và Ba(OH)2

C. NaOH, NaCl, CaCO3 và HNO3

D. C2H5OH, C6H12O6 và CH3CHO

Ngô Quang Sinh
29 tháng 7 2017 lúc 6:43

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. số chất điện li mạnh là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl;

(2) NaOH + CH3COOH;

(3) Mg(OH)2 + HNO3;

(4) Ba(OH)2 + HNO3;

(5) NaOH + H2SO4;

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion rút gọn là: H+ + OH- → H2O

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: HCl, HNO3, NaOH, Ba(OH)2, CH3COOH, K2SO4, Na3PO4, HF, Al2(SO4)3, H2SO3, H3PO4. Số chất điện li yếu là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau đây CH3CHO, CH3COOH, C3H5(OH)3 và C2H5OH. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?

A. AgNO3/NH3

B. Cu(OH)2

C. dd Br2

D. NaOH

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau đây CH3CHO, CH3COOH, C3H5(OH)3 và C2H5OH. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?

A. AgNO3/NH3

B. Cu(OH)2

C. dd Br2

D. NaOH

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau đây CH3CHO, CH3COOH, C3H5(OH)3 và C2H5OH. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?

A. AgNO3/NH3

B. Cu(OH)2

C. dd Br2

D. NaOH

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau đây: H 2 O ,   HCl , NaOH , NaCl , CH 3 COOH , CuSO 4 .  Các chất điện li yếu là

A.  CH 3 COOH H 2 O , CuSO 4

B.  CH 3 COOH CuSO 4

C.   H 2 O CH 3 COOH

D.  H 2 O NaCl CH 3 COOH CuSO 4 .

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các chất sau: C 2 H 4 ;   CH 4 ;   C 6 H 6 ;   Ca ( HCO 3 ) 2 , H 2 SO 4 ,   NaClO ,   Ba ( OH ) 2 , CuSO 4 ,   C 2 H 5 OH ,   CH 3 COOH , C 6 H 12 O 6 ,   CuO ,   CH 3 COONa , số chất điện li là

A. 7

B. 8

C. 6

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN