Dịch màn, dịch nguồn, đặt bản mỏng

Hiếu

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 0,5 \(\mu m\) . Đặt một bản thủy tinh mỏng có độ dầy 10 \(\mu m\) vào trước một trong hai khe thì thấy vân sáng trung tâm dời tới vị trí của vân sáng bậc 10. Chiết suất của bản mỏng là

A.1,75.

B.1,45.

C.1,5.

D.1,35.

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 29 tháng 1 2016 lúc 18:17

Khi đặt thêm bản mỏng trước một trong hai khe thì độ dịch của vân trung tâm là

\(x = \frac{e(n-1)D}{a}\)

Vân trung tâm dời tới vị trí của vân sáng bậc 10 tức là 

\(x = x_{s10}= 10.i\)

=> \( \frac{e(n-1)D}{a} = 10.\frac{\lambda D}{a}\)

=> \(e(n-1)=10\lambda\)

=> \(n = \frac{10\lambda }{e}+1=\frac{10.0,5}{10}+1=1,5 \)

Chú ý là giữ nguyên đơn vị của \(\lambda (\mu m)\) và \(e (\mu m)\).

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà 29 tháng 5 2016 lúc 10:55

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 0,5 μmμm . Đặt một bản thủy tinh mỏng có độ dầy 10 μmμm vào trước một trong hai khe thì thấy vân sáng trung tâm dời tới vị trí của vân sáng bậc 10. Chiết suất của bản mỏng là

A.1,75.

B.1,45.

C.1,5.

D.1,35.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN