Tơn Thor

hoàn thành bảng khối thị trường chung Mec-co-xua??khocroi

Last Tomb
Last Tomb 13 tháng 3 2019 lúc 19:25

- Được hình thành năm vào năm 1991.

+ Gồm 6 thành viên: Bra-xin, Ac-hen-ti-na,U-ru-goay, Pa-ra-goay, Chi-lê,Bô-li-vi-a (Bô-li-vi-a và Chi-lê là hai thành viên)

- Mục tiêu:

- Hình thành 1 khối thị trường chung giữa các quốc gia với nhau.

- Tăng cường mua bán,trao đổi thương mại.

- Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kỳ.

Bình luận (0)
Hàn Vũ
Hàn Vũ 15 tháng 3 2017 lúc 22:20

Năm:1991

Thành viên:5 thành viên

Mục tiêu:

-hình thành 1 khối thị trường chung

-tăng cường trao đổi thương mại

-thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kỳ

Tick nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN