Quỳnh Giang Bùi
27 tháng 12 2014 lúc 11:50

A=1+2+22+23+...+299+2100 

A=1+(2+22+23+24+25)+(26+27+28+29+210)+...+(296+297+298+299+2100)

A=1+2(1+2+22+23+24)+25(1+2+22+23+24)+...+296(1+2+22+23+24)

A=1+2.31+25.31+...+296.31

A=1+[31(2+25+...+296)]

Vì 31(2+25+...+296) chia het cho 31

Nên 1+[31(2+25+...+296)] chia 31 dư 1

Vậy A chia 31 dư 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính số dư khi chia:

( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + . . . + 2 99 + 2 100 ) cho 7

Pham Trong Bach

Tính số dư khi chia:

( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + . . . + 2 99 + 2 100  ) cho 7

Pham Trong Bach

chứng tỏ rằng:

a)  2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + . . . + 2 99 + 2 100 chia hết cho 31

b)  5 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 . . . + 5 149 + 5 150  vừa chia hết cho 6, vừa chia hết cho 126

Pham Trong Bach

Chứng tỏ rằng:

a,  2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + . . . + 2 99 + 2 100  chia hết cho 31

b,  5 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 + . . . + 5 149 + 5 150  vừa chia hết cho 6, vừa chia hết cho 126

Pham Trong Bach

Tính hợp lí

a) A = 1 + 2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + . . . + 2 99 + 2 100 .

b) B = 5 + 5 3 + 5 5 + . . . + 5 97 + 5 99 .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN