Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

Hiếu

Thực hiện giao thoa ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm với hai khe Young cách nhau a = 0,5 mm. Màn ảnh cách hai khe một khoảng D = 2 m. Ở các điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6 mm và 2,4 mm, ta có vân tối hay sáng?

A.Vân ở M và ở N đều là vân sáng.

B.Vân ở M và ở N đều là vân tối.

C.Ở M là vân sáng, ở N là vân tối.

D.Ở M là vân tối, ở N là vân sáng.

Dangtheanh
28 tháng 1 2016 lúc 19:57

de ot

Bình luận (0)
Manh Le
29 tháng 1 2016 lúc 11:44

f

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Trung
29 tháng 1 2016 lúc 18:53

324

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
28 tháng 1 2016 lúc 8:34

\(i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0,6.2}{0,5}=2,4mm.\)

\(\frac{x_M}{i}=1,5=1+0,5\)  => M là vân tối thứ 2.

\(\frac{x_N}{i}=1\) => N là vân sáng bậc 1.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN