Pham Trong Bach

Tính giá trị của biểu thức: 2,7c2 - 3,5c lần lượt tại  c = 0 , 7 ; 2 3 v à 1 1 6

Cao Minh Tâm
25 tháng 7 2019 lúc 9:03

Đặt A = 2,7c2 – 3,5c

- Với c = 0,7 ta có

A = 2,7.(0,7)2 – 3,5.0,7 = 2,7.0,49 – 3,5.0,7 = 1,323 – 2,45 = – 1,127

Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 

Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)