Minh Hiền
19 tháng 9 2015 lúc 7:41

sorry thêm nữa nhé:

đặt x/3=-y/7=k

=> x=3k; y=-7k

xy=-189

=> 3k.(-7k)=-189

=> -21k2=-189

=> k2=-189:(-21)

=> k2=9

=> k2=32=(-3)2

=> k=3 hoặc k=-3

TH1: k=3

=> x=3k=3.3=9

=> y=-7k=-7.3=-21

=> x+y=9+(-21)=-12

TH2: k=-3

=> x=3k=3.(-3)=-9

=> y=-7k=(-7).(-3)=21

mà x > y => loại TH2.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN