Nguyễn Hoàng Nam

Cho este đa chức X ( có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là

A. 5.                              

B. 3.                              

C. 2.                              

D. 4.

Ngô Quang Sinh
19 tháng 9 2019 lúc 2:41

Giải thích: 

C6H10O4 có độ bất bão hòa k = (6.2 + 2-10)/2= 2 => este 2 chức, no

Các công thức cấu tạo thỏa mãn là:

CH3COOCH2-CH2-OOCCH3

CH3OOC-CH2-CH2COOCH3

CH3OOC-CH(CH3)-COOCH3

C2H5OOC-COOC2H5

=> Có 4 chất tất cả

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho este đa chức X ( có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sn phm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phn ứng tráng bạc. Scông thức cấu tạo phù hợp của X

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 4.    

B. 3.    

C. 5.    

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho este đa chức X ( có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 4.    

B. 3.    

C. 5.    

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyOz với x≤5) tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit cacboxylic và một ancol. Biết X có tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

A. 3.                             

B. 4.                              

C. 1.                              

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong phân tử este đa chức mạch hở X có 2 liên kết pi, số nguyên tử cacbon và oxi khác nhau là 2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm 1 muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 5                     

B. 4                      

C. 3                      

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Este đa chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Z hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường

B. Chỉ có hai công thức cấu tạo thỏa mãn X. 

C. Phân tử X có 3 nhóm -CH3

D. Chất Y không làm mất màu nước brom

Nguyễn Hoàng Nam

Este đa chức, mạch hở X có công thức C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường

B. Chỉ có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn X

C. Phân tử X có 3 nhóm –CH3

D. Chất Y không làm mất màu nước brom

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN